Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: połączenie

Spółka pyta o ujmowanie przychodów i kosztów w przypadku połączenia Spółek przez przejęcie.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 3 grudnia 2003r. informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2000r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) ksiąg rachunkowych można nie zamykać w przypadku połączeni ...

Wyjaśnić zasady amortyzacji podatkowej dokonywanej w spółce przejętej po dniu połączenia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 30.12.2003 r. bez znaku (wpływ US 31.12.2003 r.) i z dnia 21.01.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: -zgodnie z przepisem art. 16g ust. 9 ustawy z dnia ...

Czy wydatki poniesione w związku z emisją akcji oraz połączeniem z innymi podmiotami stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia (zarachowania)?

Weryfikując na podst. art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja pod. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego Nr US 72/ROP1/423/249/MP/04 z dnia 27.04.2004r., stwierdza się co następuje: W kwestii interpretacji art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyn ...

Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

Odpowiadając na pismo, dotyczące możliwości zastosowania uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy w przypadku połączenia spółek przez inkorporację, przedstawiam stanowisko Ministerstwa Finansów w interesującej kwestii Stan faktyczny We wrześniu 2003 r. dwie spółki połączyły się przez inkorporację (art. 492 § l pkt l K.s.h.). Zarówno spółka przejmująca, jak i spółka przejmowana ...


Jeśli spółka nabyła prawo do odliczenia podatku naliczonego w okresie zarejestrowania w rejestrze podatników VAT, to czy prawo to przejdzie na spółkę przejmującą?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 27.10.2004r. (data wpływu 02.11.2004), do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji w sprawie możliwości odliczenia podatku VAT zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), do którego prawo nabyła spółka przejmowana w przypadku połączenia się spółek kapitałowych (łączenie przez przejęc ...

Czy w opisanej sytuacji dokonanie rozliczenia tej wierzytelności spowoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie Spółki „P”?

Stan faktyczny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „P” posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym innej Spółki z ograniczona odpowiedzialnością i jest jej wierzycielem. Wierzytelność tą Spółka „P” nabyła od pożyczkodawcy w dniu 21.07.2004r. W roku 2004 Spółka „P” zamierzała dokonać połączenia ze spółka zależną – dłużnikiem, przez przejęcie tej Spółki na podstawie przepisów kodeksu spółek han ...

Pytanie dotyczy formularzy VAT-7, VAT-R, VAT-R/UE, VAT-Z składanych przez spółki: przejmowaną i przejmującą w przypadku połączenia przez przejęcie.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 11.01.2005r., który wpłynął w dniu 13.01.2005r. do tut. urzędu, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i u ...

Czy koszty ekspertyz, opinii oraz inne koszty związane z procesem konsolidacji spółek stanowią koszty uzyskania przychodów ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 06.01.2004 r. (data wpływu 07.01.2004 r.) nr EK/102/2004, uzupełnione 20.01.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego ...

W jaki sposób określić wysokości zaliczek w formie uproszczonej na podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przejęcia (połączenia z innym Bankiem) ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Banku przedstawione w piśmie z dnia 04 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości zaliczek w formie uproszczonej na podatek dochodowy od osób prawnych ...

Generowanie strony w 12 ms