Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność opodatkowana


Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że prowadzi on działalność związaną ze sprzedażą usług opodatkowanych jak i zwolnionych od podatku. Procentowa proporcja udziału obrotu (z roku poprzedniego) osiągniętego z tytułu czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w całkowitym obrocie wynosi równo 2%. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy w takiej sytuacji nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, w związku z art.90 ust.10 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art.90 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r (Dz.U. z 2004r Nr 54 poz.535) – jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust.1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ...

Koszty uzyskania przychodów

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność m. in. usługową w zakresie świadczenia usług projektowania – opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych oraz działalność rolniczą – niepodlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Wątpliwości Spółki dotyczą zastosowania przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodo ...

W związku z prowadzeniem działalności opodatkowanej jak i zwolnionej od podatku od towarów i usług Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy do ustalenia proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług należy wliczyć premię pieniężną otrzymaną w poprzednim roku z tytułu zakupienia w hurtowni określonej ilości leków.

Podstawowa zasada wyrażona w art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowią ...

Czy wykonując działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych mogę opłacac od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Według klasyfikacji PKD wykonywana przeze mnie działalność zaliczona została przez GUS w Lublinie do grupowania oznaczonego symbolem 5248G.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 24.09.2004r. (data wpływu 19.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w fo ...

Odliczenie i zwrot podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością zwolnioną z podatku VAT.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka wykonuje zarówno czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług (sprzedaż towarów handlowych) jak i czynności zwolnione od podatku od towarów i usług (usługi stomatologiczne). Dokonując zakupów inwestycyjnych, zakupów towarów handlowych i materiałów oraz innych, Spółka nie dokonuje odliczeń podatku naliczonego od zakupów związanych z działalnością zwolnioną.

Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi podatku VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.114, art.119 ust.4, art.120 ust.17 i 19, oraz art.124. Wobec powyższeg ...

Czy odsetki od zaciągniętego kredytu na spłatę należności z tytułu zakupu udziałów w nieruchomości są dla Pana kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11 stycznia 2005 roku (wpływ 18 stycznia 2005 roku ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w związk ...

Czy istnieje możliwość łącznego rozliczania podatku VAT przez podatnika oraz warsztaty szkolne działające przy podatniku (przy szkole), a także możliwości odliczania podatku naliczonego związanego z opodatkowaną działalnością podatnika i związanego z tym prawa do skorygowania już złożonych deklaracji VAT- 7, w których nie pomniejszano podatku należnego o podatek naliczony?

1.) Stan faktyczny opisany w przedmiotowym wniosku: Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W skład szkoły wchodzą warsztaty szkolne znajdujące się w innym budynku niż szkoła. Wnioskodawca wynajmuje pomieszczenia znajdujące się zarówno w budynku szkoły jak i w budynku warsztatów na działalność gospodarczą innym firmom. Za wynajem tych pomieszczeń wniosko ...

Czy zgodnie z brzmieniem § 13, 14, 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966) firma jest zwolniona od akcyzy na ww. produkty?

Stan faktyczny: Firma XXXXXX jest przedsiębiorstwem handlowym, prowadzącym obrót tj. nabywa i odsprzedaje m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produktów. Wyroby te nabywane i odsprzedawane są w opakowaniach 1l, 5l, 10l, 20l oraz w beczkach po 200l. Otrzymy ...

Czy w przypadku obrotu tj. nabywania i odsprzedawania m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produktów, firma nie ma obowiązku rejestracji w urzędzie celnym?

Stan faktyczny: Firma XXXXXX jest przedsiębiorstwem handlowym, prowadzącym obrót tj. nabywa i odsprzedaje m.in. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych takich jak benzyna, heksan, metanol, 1-butanol, 2-propanol, benzyna ekstrakcyjna, nafta oświetleniowa, benzyna lakowa oraz mieszaniny tych produktów. Wyroby te nabywane i odsprzedawane są w opakowaniach 1l, 5l, 10l, 20l oraz w beczkach po 200l. Otrzymy ...

Generowanie strony w 3 ms