Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: decyzja deklaratoryjna


1. Pięcioletni termin przedawnienia podstawowego zobowiązania podatkowego, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, stanowi równocześnie termin przedawnienia dla tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalanego na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. 2. Rozstrzygnięcie ustalające dodatkowe zobowiązanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług ma charakter subsydiarny względem wydanej na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Termin przedawnienia podstawowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego podatku, stanowi równocześnie termin przedawnienia dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalonego na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.).

(...) Urząd Skarbowy w Z.G. decyzją z dnia (...), wydaną na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm., powoływanej dalej jako: ustawa o podatku od towarów i usług), w wyniku powtórnej analizy materiału dowodowego stanowiącego rezultat kontroli przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 1997 r., do którego st ...

Kompetencje organów podatkowych co do zobowiązania podatnika z tytułu opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej wynikają wprost z ustawy, zarówno w odniesieniu do obowiązku wydania decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej, jak i kwestii naliczenia od niej odsetek (art. 21 § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm., w związku z art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 4, poz. 23 ze zm. oraz art. 53 § 1 i § 4 ordynacji podatkowej).

Urząd Skarbowy K. decyzją z dnia 29 czerwca 1998 r. określił Andrzejowi S. wysokość zobowiązania z tytułu opłaty skarbowej od umowy notarialnej kupna-sprzedaży działki o powierzchni 152 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej przy ul. K. w K., w kwocie 4.750 zł, a w konsekwencji, wobec stwierdzenia niepełnego wykonania przez niego obowiązku podatkowego, o którym mowa jest w art. 5 pkt 4 u ...

Zapytanie Spółki dotyczy kwestii, ja należy rozliczać wskazane we wniosku wydatki związane z otrzymaniem od Skarbu Państwa z mocy prawa, t. j. w drodze decyzji administracyjnej, prawa użytkowania wieczystego gruntu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku znak ER/RK/BK/2719/2005 z dnia 15.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prze ...

Zastosowania przepisów ustawy Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek zus określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła do przepisów ustawy Ordynacji podatkowej).

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia interpretację indywidualną z dnia 20 marca 2008 r. Nr ILPB2/415-416/07-2/ES wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w imieniu Ministra Finansów dla Pana Zbigniewa N. w ten sposób, iż stwierdza, że i ...

Generowanie strony w 29 ms