Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: towar używany


Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. w sprawie interpretacji ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlega: sprzedaż bądź świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku VAT oraz sprzedaż materiałów i usług (robót bud ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 20-06-2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług – sprzedaż samochodu ciężarowego jako „towaru używanego” wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia ...

Czy sprzedaż udziału w budynku ( 5 lokali stanowiacych samodzielne lokale użytkowe) , którego konstrukcja jest starsza niż 10 lat podlega opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokosci 22%?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. nr 11 poz. 50 z późn. zm.), opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Zgodnie z art. 4 pkt 1 cyt. ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki, budowle lub ich części, będąc ...


Stawka podatu VAT w przypadku sprzedaży budynków używanych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. 11 poz. 50, z późn. zm.) zwalnia się od podatku VAT sprzedaż towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Zwolnienie dotyczy również używanych budynków, budowli i ich c ...

Od jakiej wartości jestem obowiązany obliczyć i zapłacić podatek VAT od sprzedaży samochodu ciężarowego, będącego środkiem trwałym? Dnia 14.10.2002r. zakupiłem samochód ciężarowy na fakturę VAT. Przysługiwało mi wtedy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od części wartości samochodu, z którego to prawa nie skorzystałem, pozostała część wartości samochodu była zwolniona z podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004r. informuje: Sprzedaż samochodu ciężarowego stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) ...

Jaka stawka podatku VAT powinna być zastosowana przy sprzedaży nieruchomości zakupionej wcześniej jako „towar używany” w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , jeżeli nieruchomość ta była wynajmowana, a najemca poniósł nakłady inwestycyjne.

Zagadnienie poruszone przez Stronę reguluje art. 7 ust. 1 pkt. 5 i ust. 2e ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.). Jeżeli nieruchomość jest towarem używanym w rozumieniu art. 4 ust. 7 lit. a cyt. wyżej ustawy o podatku VAT, to wyłączający ze zwolnienia od podatku VAT używane budynki budowle lub ich części w przypadk ...

Dotyczy sprzedaży kiosku handlowego typu RUCH nabytego w celu czerpania korzyści w postaci wynajmu. Ww. kiosk był nabyty jako towar zwolniony z podatku VAT. Czy sprzedaż tego kiosku może być zwolniona z podatku VAT, w przypadku gdy od jego wybudowania minęło 5 lat, nie jest kioskiem przenośnym, podatnik nie ponosił wydatków na jego ulepszenie ? Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od poniesionych wydatków ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z pismem Strony z dnia 5 grudnia 2003 r. uzupełnionym w dniu 19 grudnia 2003 r. i 06.01.2004 r. informuję, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zwalnia s ...

W związku z zakończeniem działalności gospodarczej w dniu 30.11.2003r., Podatnik sprzedał kiosk LOTTO innej firmie. Kiosk był użytkowany przez okres powyżej 5 lat od końca roku, w którym zakończono jego budowę, a więc, wg Podatnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług staje się towarem używanym i jest zwolniony od podatku VAT. Jednocześnie w ocenie Podatnika przedmiotowa sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, kiosk bowiem nie spełnia warunków określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy i jest tylko naniesieniem.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja towaru, skonstruowana na potrzeby podatku VAT, zawarta została w art. 4 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem przez po ...

Generowanie strony w 370 ms