Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość


Czy uprawnienie do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej przyznane pracownikom firmy na podstawie uchwały rady gminy stanowi świadczenie wolne od podatku?

Z przedstawionych okoliczności stanu faktycznego wynika, że spółka wykupuje u organizatora przewozów komunikacyjnych bilety specjalne (bilety wolnej jazdy), które upoważniają jej pracowników do korzystania przez cały rok kalendarzowy z usług komunikacyjnych na terenie miasta. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 85 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr ...

Kiedy podatnik traci status „małego podatnika”?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.04.2004 r. uprzejmie informuje. Ustawodawca w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) rozróżniał pojęci ...

Czy wartość darowizny, na podstawie art. 18 ust. 1b oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych gdy przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem VAT, stanowi cena nabycia towarów plus VAT, czy też cena sprzedaży stosowana w odniesieniu do innych kontrahentów plus VAT (cena rynkowa).

W świetle art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) ustawodawca zezwala na odliczenie darowizn przekazanych na cel ...

CZY W PRZYPADKU GDY POWSTAŁA DODATNIA WARTOŚĆ FIRMY AMORTYCAZJA LICZONA OD DODATNIEJ WRATOŚCI FIRMY BYŁABY KOSZTEM UZUSKANIA PRZYCHODU

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu działając na podstawie art. 14 a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. nr 137, poz.926 z późniejszymi zmianami) udziela pisemnej interpretacji na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe ...

Czy i na jakiej podstawie należy stosować zwolnienie bądź naliczenie podatku oraz od jakiej wartości naliczać podatek od towarów i usług za zamianę gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną, gdy strony dopłacają jedynie różnicę wartości zamienianych działek?

W odpowiedzi na pismo z dnia 1.06.2004 r. (znak: BGM.IV.72241/9/04) w sprawie o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącym następującej sprawy: czy i na jakiej podstawie należy stosować zwolnienie bądź naliczenie podatku oraz od jakiej wartości naliczać podatek od towarów i usług za zamianę gruntów pomiędzy gminą a osobą fizyczną, gdy strony dopłaca ...

Czy uprawnienia do bezpłatnych przejazdów lokalnym transportem zbiorowym są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 17.03.2005 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu w dniu 21.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania ...

Spółka wnosi zapytanie: Czy przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu Spółdzielnia winna naliczyć podatek VAT:od wartości sprzedaży samego prawa użytkowania wieczystego gruntu;czy też od wartości budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2005 roku (data wpływu do tutejszego urzędu), uzupełnionego w dniu 08.03.2004 roku (data wpływu do tutejszego urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów art. 8 ustawy z dnia 11 ...

Jaki jest sposób przeliczania na złote kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem podatnika z dnia 11.10.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie wyjaśnia: Podatnik ma wątpliwości odnośnie sposobu przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w sytuacji ...

Czy stając się właścicielem majątku Spółka powinna ująć otrzymany majątek trwały w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po analizie złożonego w dniu 31 stycznia 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego p o s t a n a w i a uznać ...

Generowanie strony w 13 ms