Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość netto


Czy podatnik będąc podatnikiem podatku VAT i uzyskując również przychody z wynajmu nieruchomości jako odrębnego źródła przychodu niezwiązanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą przyjmując w 2004 r. formę opodatkowania ryczałtem, podatek ten nalicza od kwoty przychodu brutto, czy od kwoty netto.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 20.01.2004 r., odnośnie sposobu naliczania zryczałtowanego podatku dochodowego, tj. od kwoty uzyskanego przychodu netto (bez VAT) czy brutto (łącznie z VAT) z tytułu wynajmu nieruchomości, Naczelnik Urzędy Skarbowego w Krośnie informuje: Z przedst ...

Czy osoba wynajmująca lokal użytkowy powinna płacić podatek dochodowy od przychodu brutto (czyli otrzymanej należności z VAT), czy od przychodu netto (bez VAT)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.01.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, dotyczące podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z najmu nieruchomości, opodatkowanych podatkiem VAT, działając na p ...

Spółka zamierza przekazać pracownikom zegarki jubileuszowe. Obowiązek ten wynika z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 1.Czy wartość netto zakupionych zegarków będzie stanowiła dla Spółki koszt uzyskania przychodów? 2.Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od towarów i usług naliczony od wartości netto zakupionych zegarków jubileuszowych?

Ad.1 W przypadku, gdy obowiązek przekazania przez pracodawcę pracownikom zegarków jubileuszowych zawarty jest w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy ma on charakter obligatoryjny i wynika z przepisów prawa pracy w szerokim znaczeniu. Pracodawca musi wywiązywać się ze swoich obowiązków wobec pracowników, gdyż ich niewykonanie naraża go na zarzut naruszenia ustanowionych praw pracowniczych. Wobec pow ...

dotyczy zarachowania do przychodów do celów podatku dochodowego od osób prawnych wartość umorzonego długu w wartości netto, a podatek VAT jako przychody niestanowiące przychodów podatkowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z otrzymanym pismem (bez znaku, z dnia 23.08.2004 r., data wpływu do tut. organu 2.09.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących zarachowania do przychodów do celów podatku dochodowego od osób prawnych wartość umorzonego długu w wartości netto, a ...dotyczy ustalenia kwoty obrotu powodującej utratę zwolnienia z podatku od towarów i usług

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wniesionym pismem z dnia 30.09.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W zapytaniu z dnia 30.09.2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny: Prowadzi pan działalność gospodarczą od 2002 r. w zakresie usług blacharsko-lakierniczych, korzystając przez ten ...

Czy kaucja za opakowania zwrotne nie zwrócone w ustawowym terminie, zgodnie z § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r., jest wartością brutto zawierającą już w sobie kwotę podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Spółce z o.o. X, oceniając stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 1 ...

Jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji VAT-7 nie posiada dokumentów celnych uprawniających do zastosowania stawki 0% VAT, to czy przy opodatkowaniu stawką krajową należy wartośc dostawy traktować jako wartość netto czy jako wartość brutto?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Strony znak FG/GP/873-000-68-29/3/2005 z dnia 05.01.2005 r., doręczony w dniu 06.01.2005 r. w części dotyczącej zapytania nr 2 potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu nr 2. U Z A ...

Generowanie strony w 5 ms