Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwota należna

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zasądzone koszty postępowania sądowego i komorniczego, które spółdzielnia wypłaca radcy prawnemu prowadzącemu w jej imieniu, na podstawie zawartej umowy sprawy przeciwko dłużnikowi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym?

Pismem z dnia 25.08.2003 r. podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem: czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zasądzone koszty postępowania sądowego i komorniczego, które spółdzielnia wypłaca radcy prawnemu prowadzącemu w jej imieniu, na podstawie zawartej umowy, sprawy przeciwko dłużnikowi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Z tytułu wynagrodzenia za ...

Podatnik, korzystający ze zwolnienia na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o PTU, prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem poczty, rozliczając się z klientem metodą „za pobraniem pocztowym”. Należność za towar jest powiększona o koszt przesłania. Zdaniem podatnika otrzymana w należności wartość kosztu przesłania, nie jest obrotem w myśl ustawy o PTU. Nie należy jej więc wliczać do limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z 1993 r. ze zm.), zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3 ustawy, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie 10.000 EURO; w rok ...

Dotyczy stosowania stawki podatkowej przy świadczeniu usługi transportowej stanowiącej koszt dojazdu do klienta, związanej ze świadczeniem usług w zakresie doradztwa, wydawania opinii i ekspertyz, atestacji itp.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) odpowiadając na pismo z dnia 23 marca 2004 r. uzupełnione w dniu 5 kwietnia 2004 r., Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. W przedmiotowym piśmie podatnik zwraca się z zapytaniem dotyczącym stosowania stawki podatkowej przy świadczeniu usługi transportowej ...

Dotyczy sposobu rozliczania przychodów uzyskanych z tytułu najmu.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zobowiązany jest do zmiany pisemnej informacji z dnia 08 kwietnia 2004 r. Nr US I/443-19/04 udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu w części dotyczącej podziału pomiędzy współwłaścicieli nieruchomości kwoty należnej z tytułu świadc ...

Wystąpienie i opodatkowanie podatkiem od towarów i usług obrotu po stronie gminy, w przypadku obciążania przez gminę najemców lokali gminnych za dostarczane media. Stroną umowy na dostawę mediów jest gmina a wspólnota obciąża za zakupione media właścicieli lokali w tym gminę.

Należy wskazać, iż w przypadku gdy stroną w zakresie dostarczenia mediów przez bezpośrednich dostawców lub pośredników jest wspólnota mieszkaniowa, wtedy opłaty eksploatacyjne wnoszone przez członków wspólnoty mieszkaniowej – właścicieli lokali mieszkalnych albo użytkowych – także więc przez gminę, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Artykuł 2 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaró ...

W jaki sposób Podatnik może odzyskać kwotę nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998r. od nieuregulowanych przez kontrahenta należności?

Stan faktyczny: W 1998r. Podatnik – prowadzący działalność gospodarczą „Usługi w zakresie instalacji sanitarnych i co.” – zawarł umowę ze Spółką z o.o., na rzecz której wykonywać miał prace obsługowo – konserwacyjnych, w zakresie ustalonym w załączniku do tej umowy. Za wykonywane prace Podatnik otrzymywać miał wynagrodzenie w formie stałego ryczałtu. Usługi dodatkowe, nie wymienione w załączniku, ...

Podatnik zwraca się do organu podatkowego z zapytaniem, czy ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nakłada obowiązek odrębnego obciążania klienta za zakupiony olej i odrębnego za usługę transportową. Ponadto Spółka wnosi o wyjaśnienie: Czy koszty transportu mogą być wliczone w cenę paliwa, a na fakturze VAT może znajdować się zapis: „lekki olej opałowy z usługą transportową”..................... litr x cena czy na fakturze VAT należy wyszczególnić 2 pozycje: 1) “lekki olej opałowy”.............…. litr x cena 2) “usługa transportowa”............... litr x cena.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów pomniejszona o kwotę należnego podatku. Przepis ten wyraźnie określa, co stanowi tzw. kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów. Kwotą tą jest całość świadczenia należnego od nabywcy. Tak więc, p ...

Czy cena nabycia towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, to kwota należna dostawcy pomniejszona o podatek od towarów i usług?

Zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. - o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535), w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów. W zakresie w jakim przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ...

Dotyczy premii pieniężnej.

Podatnik w ramach współpracy handlowej podpisał umowy z głównymi dostawcami w ramach których otrzymuje premie pieniężne z tytułu osiągnięcia określonego poziomu zakupów w danym miesiącu. Dostawcy w tym przypadku hurtownie farmaceutyczne zobowiązują się do wypłaty premii pieniężnej podatnikowi w wysokości 10%, jeżeli podatnik dokona w danym miesiącu zakupów na kwotę 100.000,00 zł. Po dokonaniu obli ...

Co należy zrobić w sytuacji, gdy klient nie chce pokryć VAT-u mimo, że ma prawo go odliczyć, wówczas na jaką kwotę powinna opiewać faktura, czy na kwotę zasądzoną przez sąd, którą należy w tej sytuacji traktować jako brutto, zawierającą podatek VAT i wystawić fakturę na kwotę netto pomniejszoną o stawkę VAT i dodać następnie 22%.

W związku z zapytaniem złożonym dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm./, po przeanalizowaniu przedstawionego w treści zapytania stanu faktycznego, wyjaśnia co następuje: Kwota należną od klienta, zasądzona przez ...

Generowanie strony w 10 ms