Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: radcowie prawni

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zasądzone koszty postępowania sądowego i komorniczego, które spółdzielnia wypłaca radcy prawnemu prowadzącemu w jej imieniu, na podstawie zawartej umowy sprawy przeciwko dłużnikowi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym?

Pismem z dnia 25.08.2003 r. podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem: czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zasądzone koszty postępowania sądowego i komorniczego, które spółdzielnia wypłaca radcy prawnemu prowadzącemu w jej imieniu, na podstawie zawartej umowy, sprawy przeciwko dłużnikowi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Z tytułu wynagrodzenia za ...

Czy adwokat i radca prawny ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów obowiązkowe składki członkowskie na rzecz organów adwokackich i radcowskich w przypadku gdy wykonywanie zawodu radcy prawnego zostało zawieszone ze względu na wykonywanie zawodu adwokata?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r (uzupełniono pismem z dnia 17.02.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia co następuje: Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 us ...

uzupełnić

W dniu 22.01.2004 r. złożyła pani do tut. organu podatkowego wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa. Złożone zapytanie dotyczy zakresu stosowania art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przedstawiając stan faktyczny spraw ...

uzupełnić

Odpowiadając na pismo z dnia 8.01.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.01.2003 r.) w sprawie możliwości skorzystania w 2004 r. z opodatkowania 19-procentowym podatkiem liniowym od dochodów uzyskanych z prowadzonej działalności gospodarczej, w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Usta ...

Czy w przypadku opodatkowania 19% podatkiem liniowym można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wartość płaconych składek korporacyjno-zawodowych na Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz kwoty obowiązkowego ubezpieczenia OC adwokatów i radców prawnych?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) „kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Obowiązkowe składki opłacane w związku z przynależnością do korporacji zawodowych adw ...

Czy członek samorządu zawodowego radców prawnych, wybrany na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych i otrzymujący dochody w formie ryczałtu z tytułu wykonywania czynności kontrolnych – korzysta ze zwolnienia, o których mowa w art.13 ust.1 pkt 5 oraz art.21 ust.1 pkt 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ.U. z 2000r. Nr 14,poz.176 z późn.zm.)

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym otrzymuje Pan dochody w wysokości 1.300,00zł. miesięcznie z tytułu wykonywania czynności kontrolnych jako Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej wybrany przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Z załączonej przez Pana informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2003 PIT-8B płatnik pobrał od Pana dochodów podatek w wysokości ...

Według jakich zasad należy opodatkować dodatkowe wynagrodzenie dla radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego ?

Zgodnie z art. 224 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) radca prawny jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 65% kosztów zastępstwa sądowego zasądzonych na rzecz strony przez niego zastępowanej lub jej przyznanych w ugodzie, postępowaniu polubownym, arbitrażu zagranicznym lub w postępowaniu egzekucyjnym ...

Podatniczka - radca prawny, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz udzielaniu porad prawnych osobom fizycznym. W związku z tym czy w 2004 r. wybór 19 % stawki podatku liniowego dla radców prawnych jest zgodna z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 27 stycznia 2004 r wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 2 lutego 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 19.02.2004 r., wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 24.02.2004 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie działając na podstawie art. 14a § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), ud ...

W jakiej wysokości należy ustalić podstawę opodatkowania w przypadku wypłaty rady prawnemu zatrudnionemu w zakładzie pracy na umowę o pracę kosztów zastępstwa procesowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pisemne zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 20.05.2004r, uzupełnione pismem z dnia 02.06.2004r, informuje co następuje. Przepis art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku doc ...

Jakie powinności podatkowe ciążą na zleceniodawcy w związku z wypłatą na rzecz zleceniobiorcy (radcy prawnego) dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego, w sytuacji ściągnięcia kosztów postępowania sądowego od strony przeciwnej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego z dnia 18.05.2004 r. (znak: PUS.I/423/34/2004) w następujący sposób: Z przedstawionego przez spółkę w piś ...

Generowanie strony w 10 ms