Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opodatkowanie zaliczek


Do Spółki zgłaszają się klienci, którzy przewidując zmianę stawek VAT oferują zapłatę całości aktualnej, ceny towaru godząc się na odbiór towaru już po zmianie stawek VAT. Czy momentem powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych będzie moment otrzymania przedpłaty (wpływu gotówki na konto Spółki), czy też dzień wydania towaru?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 02.04.2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia: W złożonym piśmie jednostka stwierdza, iż zgłaszają się klienci, którzy przewidując zmiany stawek podatku VAT - w związku z wejś ...

Czy od wpłaconych ławnikowi świadczeń wynikających ze stosunku pracy ze stosunku pracy należy odprowadzić podatek dochodowy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnia co następuje: Ad. 1. w sprawie wypłaconych ławnik ...

W sprawie sposobu wystawienia faktur VAT dokumentujących otrzymaną zaliczkę przed wydaniem towaru, przekraczającą 70% ceny brutto towaru.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 30.04.2004 r. (data wpływu 04.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 07.06.2004 r., w sprawie sposobu wystawiania faktur VAT dokumentujących otrzymaną zaliczkę przed wydaniem towaru, przekraczającą 70% ceny brutto towaru, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 01 maja 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy ...

Czy w przypadku wystawienia faktury ze stawką 7 % po wpłaceniu przez nabywcę zaliczki w wysokości 100%, powstaną dodatkowe zobowiąznia finansowe po 1 maja 2004r., gdy wzrośnie stawka podatku VAT?

Zgodnie z artykułem 6 pkt 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) jeżeli przed wydaniem towaru pobrano co najmniej połowę ceny (przedpłata, zaliczka, zadatek, rata,) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia zapłaty. Wobec powyższego, jeżeli w miesiącu kwietniu 2004 r. nabywca towaru dokona wpłaty zalic ...

Jaka będzie obowiązywała stawka podatku VAT na sprzedaż maszyn rolniczych - PKWiU 29.32.11 w przypadku, kiedy przyjęcie zaliczki w wysokości 100% ceny towaru nastąpi w miesiącu marcu lub kwietniu 2004 r., a wydanie towaru nastąpi w maju lub czerwcu 2004 r. i czy w takiej sytuacji w momencie wydania towaru należy podwyższyć podatek VAT do 22%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14 a§ 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 25 marca 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego U ...

Kiedy należy wystawić fakturę potwierdzającą przyjęcie zaliczki w przypadku braku zamówienia lub umowy na dostawę towarów oraz czy wystawienie faktury potwierdzającej sprzedaż towaru w obrębie danego miesiąca ( tj. miesiąc otrzymania zaliczki i dostawy towaru) rodzi skutki podatkowe lub karno-skarbowe?

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, są zobowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z ...

Czy w miejscach, w których podatnik posiada tylko ekspozycję mebli, a chciałby przyjmować zaliczki na poczet ewentualnych zamówień, powinien zainstalować kasy fiskalne służące ewidencjonowaniu zaliczek ? Czy konieczne jest fakturowanie wszystkich zaliczek, nawet jeżeli osoba nie jest zainteresowana otrzymaniem faktury ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach wyjaśnia co następuje: 1.W zakresie ewidencjonowania zaliczek przy użyciu kasy fiskalnej: Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), stanowi w myśl art. 111 ust. 1, iż podatnicy dokonujący sprz ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować zaliczkę w wysokości 25 % ceny na poczet wewnętrzwspólntowej dostawy towarów? Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi handel wewnątrzwspólnotowy z podatnikami VAT z Unii Europejskiej. Na poczet wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów otrzymała zaliczkę według zawartego kontraktu w wysokości 25% ceny towaru, który w kraju opodatkowany jest stawką 7%, natomiast w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, po spełnieniu warunków określonych ustawą o podatku od towarów i usług, można zastosować stawkę 0%

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, organ podatkowy informuje, że w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie n/w przepisy ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535):- art.20 ust. 3 zgodnie z którym - jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatko ...

Sposób opodatkowania zaliczek na poczet przyszłych transakcji

W przedmiotowej sprawie opodatkowania zaliczek na poczet przyszłych transakcji będą miały zastosowanie przepisy art.19 ust.11, art.29 ust.1 i 2, art.106 ust. 3 i 4, art.111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ) oraz § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom , zaliczkowego zwrotu ...

Generowanie strony w 3 ms