Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budownictwo

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych.

Odpowiadając na pismo z dnia 22.01.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług w zakresie budownictwa specjalistycznego w obiektach użytkowanych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z póż. zm. ) wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ...

- w sprawie stawki podatku VAT dla towarów zaklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 22.11.20-60.

Odpowiadając na pismo z dnia 15.12.2003 r. Organ podatkowy, na podstawie art. 14 § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że świadczy Pani usługi pośrednictwa sprzedaży gotowych projektów budowlanych. Z kolei z § 2 pkt 1 załączonej do zapytania umowy współpracy wy ...

Proszę o informację, czy odprowadzam wew łąściwej wysokości podatek VAT. Jestem developerem, buduję i sprzedaję lokale miszkalne z przynaleznymi do nich budynkami gospodarczymi i miejscami parkingowymi usytułowanymi w piwnicy budynku. Podatek który odporwadzam od w/w pozycji ma stawkę w wysokości 7%?

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.04.2004r. stanowiące zapytanie w przedmiocie prawidłowości stosowania stawki podatku od towarów i usług przez developera przy sprzedaży lokali mieszkalnych z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi usytuowanymi w piwnicach budynku, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja pod ...


W związku z wejściem w życie nowej ustawy o podatku od towarów i usług podatnik pyta: 1) jeżeli osoba fizyczna zamówi usługę dotyczącą budynku mieszkalnego wraz z materiałem, czy w sytuacji takiej podatnik wystawiając fakturę będzie mógł całość tj. usługę oraz zużyte materiały opodatkować podatkiem w wysokości 7% pomimo, iż zużyte materiały podlegają opodatkowaniu podatkiem w stawce 22%, 2) czy wystawiając fakturę obejmującą usługę wraz z materiałem podatnik ma obowiązek wyszczególnić zużyte materiały.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 30 kwietnia 2004 r. P.(zwany dalej także poda ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na roboty remontowo-budowlane wykonywane w jednostkach wojskowych, koszarach,szpitalach wojskowych, woskowych przychodniach zdowia,szkołach i przedszkolach publicznych?

Stawkę podatku VAT w wysokości 7% stosuje się do :-robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą,- obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą to, w myśl nowej ustawy roboty budowlane dotyczące ...

Czy remonty kapitalne przeprowadzane na budynku żłobka i innych obiektów oświatowych należy traktować jako budownictwo społeczne, o którym mowa pod poz. 161 załącznika na 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i stosować do nich 7% stawkę podatku ?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 19 maja 2004r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, zobowiązany postanowieniami art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że w przedstawionym stanie faktycznym nie podziela stanowiska podatnika wyrażonego w ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkować sprzedaż usług w zakresie remontu dróg, służących mieszkańcom Gminy jako dojazd do ich posesji, będących przedmiotem zawartej umowy?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielana w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 97, poz. 137 z późn. zm.). Pismem z dnia 7 maja 2004 r (doręczonym dnia 10 maja 2004 r), ...

Podatnik prowadził działalność gospodarczą polegającą na budowie domów mieszkalnych na sprzedaż. Wybudowanego budynku nie może sprzedać. W związku z tym chce go przekazać na własne potrzeby. Budowa budynku została rozpoczęta się w 2001 roku. Pytanie: Czy przekazując budynek na własne potrzeby mieszkaniowe ma prawo do „dużej ulgi budowlanej”?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2004 roku informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ...

Jaka stawka podatku przy robotach budowlanych i remontowych w pomieszczeniu przeznaczonym na biuro znajdującym się w kamienicy PKOB 1122?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie w związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w Pana piśmie z dnia 15.03.2004 r. bez numeru, uzupełnionym pismem z dnia 31.03.2004 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) informuje:Na podstawie złożonego pisma ustalon ...

Generowanie strony w 5 ms