Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadpłata składek

W miesiącu styczniu 2004r. szkoła otrzymała pismo ZUS dotyczące nadpłaconych składek byłego pracownika na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za okres od września do grudnia 2001r. w związku z przekroczeniem w 2001r. górnej granicy rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia. Czy szkoła powinna dokonać korekty PIT-11 ( wydanego pracownikowi za 2001r.) oraz PIT 4 ( deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy za okres wrzesień grudzień 2001r.). Czy zwrot nadpłaconych składek byłemu pracownikowi należy potraktować jako bieżącą wypłatę wynagrodzenia?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.W myśl art. 32 ust.2 za dochód, od którego zgodnie z obowiązkami wy ...

Jakie są obowiązki płatnika w przypadku zwrotu w 2004 r. byłemu pracownikowi składek na ubezpieczenie społeczne nadpłaconych w 2003 r?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Zatem zwrócona z ZUS kwota składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, podlegając ...

Jakie są obowiązki płatnika i podatnika w przypadku zwrotu w 2004 r. składek na ubezpieczenie społeczne, nadpłaconych w 2003 r.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie z dnia 18 marca 2004 roku uzupełnione pismem z dnia 29.03.04 r., udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad odliczenia nadpłaconych w 2003 roku składek z tytułu ubezpieczen ...

Jakie są obowiązki płatnika w przypadku zwrotu w 2004 r. składek na ubezpieczenie społeczne, nadpłaconych w okresie 2001-2004 r.

Podatnik, który otrzyma zwrot z ZUS nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne nie musi sporządzać korekt zeznań podatkowych za lata, w których błędnie naliczono składki. Kwota nadpłaconych, a następnie zwróconych składek stanowi dla podatnika przychód, który podlega opodatkowaniu w miesiącu, w którym nastąpi faktyczny zwrot tych składek. Przychód ten wykazywany jest przez podatnika w rocznym ...

XXX S.A. zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wezwania I Urzędu Skarbowego w Koszalinie o wystawienie korekt PIT-11 z uwagi na zwrot nadpłaconych składek ZUS.

W odpowiedzi na pismo nr: GP 101/45/2004 z dnia 10.05.2004 r. (uzupełnione w dniu 02.06.2004r.) dotyczącego prośby o zajęcie stanowiska w sprawie wezwania I Urzędu Skarbowego w Koszalinie o wystawienie korekt PIT-11 z uwagi na zwrot nadpłaconych składek na ZUS, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że nie jest uprawniony do komentowania zaprezentowanej przez I U ...

Czy wynagrodzenie należne za 2004 rok z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne wypłacone w 2005 roku należy zaliczyć do dochodu za 2004 czy 2005 rok?

Zgodnie ze stanem faktycznym w lipcu 2004 roku pracownik Szkoły Nr ... przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Korekta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych spowodowała pomniejszenie składki na ubezpieczenie społeczne oraz zwiększenie kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne, przychodu pracownika i tym samym podatku należnego. Nadpłatę otrzymano w miesiącu ...

Czy zwrócone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy osoby współpracującej, należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w rubryce 8 jako pozostałe przychody?

Podatnik, w ramach działalności gospodarczej, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Żonie podatnika, jako osobie współpracującej, została przyznana renta za okres od 19.11.2003 r. do 31.05.2005 r., co spowodowało powstanie nadpłaty z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. W uzgodnieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, nadpłata została rozliczona poprze ...

Czy kwota zwróconej składki zdrowotnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer po rozpoznaniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 05-11-2005 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 08-11-2005r..) postanawia, ...

dotyczy: - zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych wynagrodzeń i sfinansowanych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne pracownicy, którą organ rentowy wykluczył z ubezpieczenia, - zaliczenia do przychodów z działalności gospodarczej zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne w momencie ich zwrotu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 3 pkt 3a, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), postanawia: uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 4. ...

Co stanowi podstawę opodatkowania w przypadku zwrotu podatnikowi (za pośrednictwem płatnika) nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zatrudniony w Instytucie pracownik otrzymał zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, będącego podstawą wymiaru tych składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca składki za pośrednictwem pracodawcy (In ...

Generowanie strony w 17 ms