Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dowód poniesienia wydatku

Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.) kwoty wydatkowanej na zakup i montaż rolet zewnętrznych (aluminiowych), zakup i montaż rolet wewnętrznych (materiałowych) oraz moskitier (siatek przeciwko owadom)?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 8.12.2003 r. (data wpływu 8.12.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w ramach „dużej ulgi budowlanej” (prawa nabyte przed końcem 1996 r.),wydatków poniesionych na zakup i montaż rolet zewnętrznych (aluminiowych), jak również montaż rolet wewnętrznych (materi ...

Czy wydatki poniesione na remont mieszkania przed zawarciem związku małżeńskiego mogą być wykazane w zeznaniu rocznym przez przyszłego małżonka, który posiada stałe zameldowanie w remontowanym lokalu?Czy jako dowodu poniesienia wydatków remontowych konieczne jest posiadanie faktury VAT, czy wystarczy rachunek?

Zgodnie z art. 27a ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym po ...

Czy w przypadku odliczenia kosztów wydatków poniesionych na leki w danym miesiącu rachunki wystawione przez aptekę mogą zawierać w części do kwoty 152 zł różne leki przyjmowane przez męża, czy tylko leki zalecone przez specjalistów, podobnie jak w części powyżej kwoty 152 zł? Czy stwierdzenie lekarza specjalisty o stosowaniu określonych leków musi mieć formę pisemnego potwierdzenia leków przyjmowanych przez męża czy wystarczą kserokopie informacji o zalecanych lekach wystawione przez lekarzy specjalistów?

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Stosownie do ...

Czy można skorzystać z odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2003 z tytułu wydatków mieszkaniowych, jeżeli wydatek został faktycznie poniesiony w roku 2003, a faktura VAT potwierdzająca wysokość wydatku została wystawiona w roku 2004?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 i 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. – w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku) odliczeniu od podatku podlegają wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym. Wysokość wydatków na cele mieszkaniowe ustala się na podstawie faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i usług ...

W 2003 r. kupiłam kuchenkę gazową w systemie sprzedaży ratalnej Żagiel. Raty będą płacone od 2004 r. W którym roku będę mogła odliczyć zakup kuchenki?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (...) zmniejsza się (...), jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację – zajmowanego na podsta ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione za granicą na podstawie dowodów źródłowych nie spełniających wszystkich wymogów przewidzianych ustawą o rachunkowości?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12-12-2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. ...

W październiku 2001 r. podatnik zawarł z developerem przedwstępną umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego w nowobudowanym budynku mieszkalnym. Do końca 2001 r. wpłacił kwotę umowną na budowę lokalu mieszkalnego. Poniesione wydatki odliczył od podatku w 2001 r., jako wydatki poniesione na zakup lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej (wyczerpał limit w całości). W 2002 r. podatnik poniósł wydatki związane z wykończeniem ww. lokalu i odliczył je od podatku w ramach zwiększonego limitu dużej ulgi budowlanej – na zasadzie praw nabytych. W 2003 r. również poniósł wydatki związane z wykończeniem tego lokalu, które zamierza odliczyć w ramach niewykorzystanego limitu dużej ulgi budowlanej. 1. Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń, w ramach dużej ulgi budowlanej, wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. na wykończenie lokalu mieszkalnego? 2. Czy dokonane odpisy od podatku za 2002 r. oraz zamierzony za 2003 r. są (będą) prawidłowe i zgodne z przepisami podatkowymi? 3. Czy w przypadku nie wykorzystania limitu dużej ulgi budowlanej w 2003 r., podatnik może w ramach tego limitu odliczyć od podatku za 2004 r., wydatki związane z uzyskaniem aktu notarialnego przenoszącego własność ww. lokalu? 4. Czy na zakupiony lokal mieszkalny przysługuje podatnikowi ulga remontowo-modernizacyjna za lata 2004–2005?

Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy w latach 1997–2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a–f ustaw ...

Czy kwota zapłacona wykonawcy prac budowlanych do dnia zawiadomienia o zakończeniu budowy (przelew bankowy) może zostać odliczona od podatku w ramach ulgi budowlanej, mimo, że faktura została wystawiona po dacie zgłoszenia o zakończeniu budowy? Czy kwota zapłacona po dacie zawiadomienia o zakończeniu budowy może zostać odliczona w ramach ulgi budowlanej, czy w ramach ulgi remontowej?

1. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509 z późn. zm.) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt ...

Komu w świetle obowiązujących przepisów ustawy przysługuje ulga remontowa w przypadku, gdy w miesiącu sierpniu 2003 r. żona podatnika wykupiła na własność mieszkanie komunalne, w którym obecnie mieszka? Na poczet remontu tego mieszkania zostały poniesione wydatki, a faktury zakupowe zostały wystawione na imię i nazwisko oraz adres stałego zameldowania podatnika, istnieje wspólność majątkowa w małżeństwie.

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 18.02.2004 r. (data wpływu 19.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia wydatków poniesionych na remont mieszkania komunalnego, które zostało wykupione przez żonę podatnika w sierpniu 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dni ...

Czy wpłata kwoty składającej się na wartość czynszu inicjalnego, zapłacona przed dniem zawarcia umowy leasingowej i ujęta w wartości czynszu inicjalnego w wystawionej przez leasingodawcę fakturze VAT, stanowi koszt uzyskania przychodów u korzystającego.

Faktura VAT z dnia 26.05.2003 r. nie stanowi podstawy do uznania kwoty 3.500zł, wpłaconej 30 kwietnia 2003 r. w oddziale producenta samochodu a nie do Towarzystwa Leasingowego, za koszt uzyskania przychodów. Faktura ta jest dokumentem, który potwierdza m. in. fakt dokonania wpłaty przez korzystającego części czynszu inicjalnego przed dniem zawarcia umowy leasingu, czyli poza podstawowym okresem um ...

Generowanie strony w 6 ms