Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pożytek z rzeczy

Jak rozliczać się z dochodów jakie przynosi posesja?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23.12.2003r. uzupełnione dnia 02.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Przepis art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego określa najem jako umowę, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz do używania najemcy przez czas oznaczony l ...

Dotyczy rozliczenia dochodów z najmu.

Podatniczka jest współwłaścicielem 4/15 części nieruchomości zabudowanej, w której znajdują się wynajmowane lokale uzytkowe. Ponadto jest opiekunem prawnym małoletniego brata, również współwłaściciela nieruchomości w 3/15 częściach, uzyskującego dochód z renty rodzinnej. Informacja o wysokości renty jest wystawiana przez ZUS na nazwisko podatniczki. W związku z powyższym podatniczka pyta: 1. Czy w ...

Kwestia wliczania do limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług uzyskanych pożytków cywilnych od współwłaściciela nieruchomości z tytułu zajmowania lokalu użytkowego.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w myśl w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podlega odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lu ...

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy z tytułu najmu nieruchomości?

Podatnik osiągał przychód z najmu nieruchomości stanowiącej współwłasność. W 2004 r. swój udział w nieruchomości darował aktem notarialnym dzieciom i wnukom. Obdarowani ustanowili na rzecz podatnika prawo użytkowania przedmiotu umowy na okres 22 lat i prawo pobierania przychodów z w/w nieruchomości. Ponadto z ustaleń wynika, że nie zawarto nowych umów najmu. W ocenie podatnika, po dokonaniu darowi ...

Opodatkowanie zasądzonej przez Sąd tytułem zwrotu pożytków kwoty pieniężnej .

D E C Y Z J A Na podstawie oraz art. 14b § 2 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana X z dnia 21.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław – Fabryczna z dnia 12.03.2005 r. w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowisko podatnika zawartego we wniosku z dnia 11.01.2005 r. ...

1. Czy oprócz podatku od przychodów osiąganych z tytułu wynajmu należy zapłacić podatek dochodowy od przychodu z tytułu nieodpłatnego użytkowania tej nieruchomości? 2. Czy podatek ten obowiązywałby również, gdyby dom nie był wynajmowany i nie byłby pobierany żaden przychód z tytułu prawa jego użytkowania?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.02.2005 r., postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nieodpłatnie użytkowanej nieruchomości jest prawid ...

Pytanie podatnika dotyczy obowiązku wystawienia na jego rzecz faktury VAT dokumentującej wypłaconą byłej współmałżonce - w następstwie wyroku sądowego - kwotę stanowiącą równowartość hipotetycznych czynszów z tytułu korzystania przez podatnika z lokalu stanowiącego uprzednio współwłasność małżonków.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 11.05.2005 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 11.05.2005 r. o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Zapytanie Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczy zakresu stosowania przepisu art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do uzyskanych przychodów z tytułu pożytków nieruchomości wspólnej takich jak wynajem powierzchni reklamowej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie podziela poglądu przedstawionego w piśmie z dnia 06.02.2007 r. (wpływ do Urzędu w dniu 09.02.2007 r.), stanowiącym wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy jeśli wspólnota mieszkaniowa posiada dodatkowe piwnice i chciałaby je wynająć współwłaścicielom musi zapłacić podatek dochodowy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, działając na podstawie: art. 14a § 1, § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (D ...

Czy jeśli jeden ze współwłaścicieli podnajmuje pomieszczenie strychowe (które kiedyś było mieszkaniem) na pracownię plastyczną i płaci jedynie za powierzchnię wg obowiązujących stawek plus media, to czy należy zapłacić podatek dochodowy ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, działając na podstawie: art. 14a § 1, § 4 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), art. 6 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. (D ...

Generowanie strony w 27 ms