Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bezpieczeństwo publiczne

Czy czynności udostępniania kserokopii posiadanej dokumentacji medycznej przez Zakłady Opieki Zdrowotnej - Komendzie Wojewódzkiej Policji są zwolnione od podatku od towarów i usług, jako usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej o symbolu PKWiU ex 85 - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku VAT zał. Nr 2 ? Czy pilotowanie przez Policję pojazdów, których wymiary, masa lub nacisk osi przkraczają dopuszczalne wielkości są czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług na podstawie zał. Nr 2 do ustawy, jako usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego ?

W związku ze złożonym w dniu 17.03.2004 r. zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. ...

Czy z tytułu wykonania usług polegających na wykonaniu robót związanych z piaskowaniem i malowaniem elementów składanej stalowej estakady kolejowej, dla celów podatku VAT będzie miało zastosowanie zwolnienie od tego podatku na podstawie załącznika Nr 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług pkt 75 – usługi w dziedzinie obrony narodowej (symbol PKWiU 75.22.1), z uwagi na fakt iż środki na sfinansowanie tej usługi pochodzą z Ministerstwa Obrony Narodowej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim na pisemne zapytanie Spółki, z dnia 27.05.2004 r., uzupełnione pismami z dnia 08.06.2004 r. i z dnia 25.08.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Spółka zawarła z f ...

Podatnik, prowadzący działalność gospodarczą m. in. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład którego wchodzą szkolenia wstępne, podstawowe, okresowe, instruktaże stanowiskowe BHP oraz szkolenia na operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, prosi o potwierdzenie poprawności wystawianych faktur VAT, gdzie w rubryce "stawka podatku" zapisuje ZW, opierając się na PKD 80.42.B – Kształcenie Ustawiczne Dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W powołanym załączniku pod pozycją 7 wymienione zostały usługi w zakresie edukacji sklasyfikowane jako PKWiU ex 80 (dotyczy tylko usług z danego grupowania). Zatem, jeżeli świadczone przez Podatnika usługi mieszczą ...

Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z zawartym porozumieniem, tj. koszty zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy podmiotu X oraz koszty związane z zapewnieniem ich dowozu z miejsca zakwaterowania do portu lotniczego i z powrotem.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, b ...

Czynność nieodpłatngo użyczenia lokalu w ramach wykonywania przez Wnioskodawcę obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, na pomieszczenie służbowe dla uprawnionego podmiotu wykonującego nałożone na niego zadania nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nieodpłatne świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy z tytułu użyczenia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca miał i nadal ma prawo do opłacania 8,5% zryczałtowanego podatku od opłat eksploatacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Miasto nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z rozbudową systemu monitoringu wizyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 105 ms