Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonanie wyroku

Czy podlegają opodatkowaniu za 2003 r.: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenia urlopowe, odsetki za zwłokę wypłacone w 2003 r. przez komornika na podstawie wyroku Sądu Pracy, który jest kwestionowany przez pracodawcę. Jak odprowadzić podatek od w/w dochodów ?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r., uzupełnione w dniu 24.02.2004 r. informuje, że wypłacone przez komornika sądowego: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie urlopowe, oraz wypłacone przez zakład pracy wynagrodzenie ...

Sposób opodatkowania odszkodowania oraz odprawy, przyznanych na podstawie wyroku sądowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 26 kwietnia 2004 r. nr 19/2004, w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących sposobu opodatkowania odszkodowania oraz odprawy, przyznanych na podstawie wyroku s ...

W jakiej wysokości należy zastosować koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy, w sytuacji gdy zakład pracy wypłacił jednorazowo zaległe wynagrodzenia w związku z przywróceniem przez sąd pracownika do pracy?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z podatnikiem rozwiązano umowę o pracę. Sąd uznał, że rozwiązanie umowy o pracę było niezgodne z prawem i przywrócił pracownika do pracy. Podatnik jako członek organizacji związkowej jest pracownikiem szczególnie chronionym. W związku z tym, w wyniku przywrócenia do pracy, pracodawca wypłacił wynagrodzenie przysługujące za cały czas pozostawania bez p ...

Czy sprzedaż w 2004 r. nieruchomości skutkuje obowiązkiem zapłacenia 10% podatku dochodowego w sytuacji, gdy nieruchomość została zakupiona w 1993 r., w 2001 r. został podpisany akt notarialny sprzedaży w/w nieruchomości, jednak umowa sprzedaży okazała się nieważna i nastąpiło - zgodnie z wyrokiem sądu - przeniesienie własności w/w nieruchomości z powrotem na podatników?

Odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane (...) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (...), jest źródłem przychodów o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 8 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizy ...

1. W ocenie Sądu zarzut naruszenia art. 106 p.s.a. -sformułowany w sposób nieprawidłowy, tj. z pominięciem wskazania paragrafu, obejmującego naruszony przepis - jest niezasadny. Z treści skargi wynika, że dotyczył on najprawdopodobniej nieprzeprowadzenia postępowania dowodowego przez Sąd pierwszej instancji. Wskazać w związku z tym należy, że do takiego działania sąd upoważniony jest - zgodnie z art. 106 § 3 p.s.a. - wyłącznie w ściśle określonej sytuacji, jeśli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. 2. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że z akt sprawy wynika, iż w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym prawidłowo uwzględniono całokształt materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Sąd zauważa, że strona skarżąca nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń przed Sądem pierwszej instancji, dotyczących uchybienia przepisom postępowania, a co się z tym wiąże, zgodnie z art. 105 p.s.a., nie przysługuje jej prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania. 3. Podstawę kasacyjną, polegającą na naruszeniu prawa materialnego stanowić może „błędna wykładnia prawa materialnego, polegająca na opacznym rozumieniu przepisu, nie budzącego wątpliwości (interpretntio cessat ciańs) lub nietrafnym ustaleniu znaczenia przepisu prawa, budzącego wątpliwości przez niewłaściwe posłużenie się przez Sąd dyrektywami interpretacyjnymi i przyjętymi metodami wykładni prawa albo niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego, polegające w szczególności na zastosowaniu przepisu nieobowiązującego lub na błędach sylogizmu subsumpcyjnego lub nieprawdłowym ustaleniu konsekwencji prawnych udowodnionych faktów na podstawie stosowanego przepisu prawa materialnego". 4. Umowa darowizny jest w istocie tożsama z umową renty, zaś stwierdzenie, że zachodzi causa donandi, jest wystarczające dla uznania, że została zawarta umowa renty, zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego i rodząca - na gruncie prawa podatkowego - konsekwencję w postaci ustawowego prawa do odliczenia. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że wbrew temu, co twierdzi pełnomocnik skarżących. Sąd pierwszej instancji nie stwierdził pozorności zawartej przez nich umowy renty, a jedynie dokonał odmiennej jej oceny. 5. Jeżeli umowa renty cywilnej została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok podatkowy i z jej tytułu w roku podatkowym spełnione zostało tylko jednorazowe świadczenie pieniężne, to zapłacona kwota nie może stanowić w rzeczonym roku podatkowym wykonania renty, uprawniającej do odliczenia od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 updof.

Decyzją z dnia 24 kwietnia 2002 r. Nr PB.2.31-4117/823-28/2002 Izba Skarbowa w Szczecinie utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2001 r., w przedmiocie określenia skarżącym Krystynie i Zbigniewowi R. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1999. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia Izba wskazała, że dla oceny, zasadności dokonanego przez ska ...

W jaki sposób określić przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu wykonywania pracy społecznie użytecznej przez osoby skazane wyrokiem sądu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku nr: L.dz.G.K/052/2005, złożonego w dniu 28.02.2005 r. (uzupełnio ...

Czy otrzymaną kwotę zaległego zasiłku chorobowego należy wykazać w zeznaniu podatkowym za 2004r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wypłaconego w 2004 roku na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego zaległego zasiłku cho ...

Pytanie podatnika dotyczy obowiązku wystawienia na jego rzecz faktury VAT dokumentującej wypłaconą byłej współmałżonce - w następstwie wyroku sądowego - kwotę stanowiącą równowartość hipotetycznych czynszów z tytułu korzystania przez podatnika z lokalu stanowiącego uprzednio współwłasność małżonków.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 11.05.2005 r., który wpłynął do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 11.05.2005 r. o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Czy odszkodowanie w wysokości wynikającej z Kodeksu pracy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka rozwiązała z dwoma pracownikami umowy o pracę niezgodnie z prawem. W dniu 17.03.2005r. sąd pracy wydał wyroki zasądzające na ich rzecz odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznych wynagrodzeń (zgodnie z art. 56 Kodeksu pracy) oraz odprawy przysługujące na podstawie zawartych umów o pracę. Spółka stoi na stanowisku, iż kwoty odszkodowań ...

Czy nagroda wypłacona na podstawie wyroku sądowego na rzecz byłego pracownika stanowi jego przychód ze stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordyancja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami/, po rozpatrzeniu wniosku Spółki "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony st ...

Generowanie strony w 18 ms