Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od odsetek (anatocyzm)

Czy wypłacone przez płatnika byłemu pracownikowi odsetki naliczane od skapitalizowanych odsetek za opóźnianie w wypłacie nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego czy może stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.10.2003 r., wyjaśnia jak niżej: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w T. zasądzono od byłego pracodawcy na rzecz pani: należność z ...

Czy zasądzone wyrokiem sądu i wypłacone przez zakład pracy na rzecz byłych pracowników twórców wzoru użytkowego „odsetki od odsetek” z tytułu nieterminowego wynagrodzenia z ww. tytułu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.10.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.10.2004 r.), wyjaśnia jak poniżej: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż sąd powszechny zasądził na rzecz byłych pracown ...

Dot. pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od zaległego wynagrodzenia oraz skapitalizowanych odsetek.

W przedstawionym stanie faktycznym Sąd Rejonowy wyrokiem Sygn. akt VII P 997/02 z dnia 19 lipca 2002r. zasądził od pozwanego (ZOZ) na rzecz pracownika kwotę 25.328,58 zł oraz ustawowe odsetki od tejże kwoty za okres od dnia 7 marca 2000r. Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2004r. Sąd dokonał wykładni wyroku, w której stwierdził, że zasądził całość kwot żądanych przez powoda: 18.027,83 zł jako kwoty ...

Czy skapitalizowane odsetki z tytułu nieterminowych wypłat nagród rocznych (13-ta pensja) wolne są od podatku dochodowego ?

Na podstawie wyroku sądowego z dnia 19 lutego 2004 r. pracownik otrzymał od komornika w 2004 r. 1.804,58 zł tytułem zaległego wynagrodzenia, tzw. "13-tej pensji" za rok 2000, kwotę 753,36 zł tytułem odsetek za zwłokę od niewypłaconych w terminie wyżej wymienionych świadczeń oraz 196,26 zł tytułem odsetek ustawowych liczonych od dnia 22 grudnia 2003 r., tj. dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - r ...

Czy ograniczenie zaliczania płaconych przez Spółkę odsetek do kosztów uzyskania przychodów w sytuacji określonej w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy w świetle tego przepisu oraz przepisu art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jedynie odsetek od pożyczki, czy również odsetek od przeterminowanego zadłużenia.

Naczelnik Łódzkiego Urzedu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie niestosowania art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) do odsetek od ...

dot. wystąpienia przychodu z tytułu umorzenia skapitalizowanych odsetek

D e c y z j a Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr. 8, poz. 60 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 września 2006 r. wniesionego przez Sp. z o. o. "C" na postanowienie z dnia 12.09.2006 r. znak 1472/ROP1/423-213/277/06/MC Naczelnika Drugiego Mazowieckieg ...

Czy Spółka ma prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek od pożyczek z chwilą ich faktycznej spłaty w związku z faktem, iż ich kapitalizacja nie wynika bezpośrednio z brzmienia umów pożyczek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Czy Spółka spłacając odsetki od kredytów bankowych z umów kredytowych zaciągniętych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i stanowiących składnik przedsiębiorstwa aportowany do Spółki ma prawo do zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 19 ms