Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustąpienie wspólnika

Czy przekazanie wspólnikowi, który wystąpił ze spółki cywilnej, części środków trwałych (nieruchomości) za zwrot wkładu wniesionego w pieniądzu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.02.2004 r. (data wpływu do U.S. w Kutnie: 19.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Zgodnie z treścią art. 871 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wspólnikowi występującemu z ...


Wykaz zasad

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tut. organu podatkowego dnia 6.02.2004 r. w sprawie wyjaśnienia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych różnicy majątku wynikającej z bilansu na dzień odejścia wspólników spółki jawnej a wartością zbywczą majątku spółki, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu w cel zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organ ...

dotyczy konsekwencji podatkowych przekazania wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej nieruchomości będącej własnością spółki

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy, udzielonej w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.01.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 1.03.2004 r. pana Alfreda K. w zakresie k ...

W związku z osiągnięciem w roku bieżącym wieku emerytalnego zamierzam wycofać się ze spółki, a swój udział w spółce przekazać po połowie dzieciom w postaci darowizny. Jakie skutki pociągnie za sobą ta operacja w podatku od spadków i darowizn, w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, realizując normę art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pani pismem z dnia 22.03.2004 r. dotyczącym zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, udziela odpowiedzi na pytanie postawione w ww. piśmie w brzmieniu: „W związku z osiągnięciem w roku bieżącym wi ...

Czy po wystąpieniu ze spółki cywilnej jednego wspólnika należy korygować podatek dochodowy w zakresie poniesionych przez spółkę kosztów leasingu ? Czy w przypadku wystąpienia ze spółki jednego ze wspólników należy skorygować VAT naliczony ?

W odpowiedzi na pismo w sprawie podatkowych skutków umowy leasingu w chwili wystąpienia ze spółki cywilnej jednego ze wspólników i kontynuacji umowy leasingowej przez drugiego wspólnika, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, co następuje. Podatkowe skutki umów leasingu zostały uregulowane w rozdziale 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz ...

1. Czy przychody uzyskane w drodze nabycia spadku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wystąpienie ze spółki jawnej, w której udziały zostały nabyte w drodze spadku, spowoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 25.08.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawili stan faktyczny, z którego wynika, iż nabyli w drodze spadku, n ...

Czy zmieni się wysokość zaliczek uproszczonych obliczonych zgodnie z art. 44 ust. 6b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wpłacanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą w spółce cywilnej, w przypadku, gdy jeden ze wspólników wystąpił ze spółki?

Z przedstawionego przez wnioskodawców stanu faktycznego wynika, że w 2004 roku podatnicy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej i wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej. Z dniem 31.08.2004 r. jeden ze wspólników wystąpił ze spółki, w związku z czym został p ...

-w sprawie terminu sporządzenia spisu z natury w związku z wystąpieniem z dniem 31.12.2004 r. jednego ze wspólników Spółki Jawnej,

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121, poz.591 ze zm.) jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację: aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych, rzeczowych składników aktywów obrotowych, środków trwałych, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz maszyn i urządzeń wchodzący ...

W jaki sposób należy ustalić dochód w przypadku wystąpienia wspólnika z trzyosobowej spółki cywilnej? Czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku wystąpienia wspólnika z trzyosobowej spółki cywilnej?

Izba Skarbowa w Krakowie działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Spółce cywilnej (...) przez Urząd Skarbowy w Olkuszu z dnia 07.05.2003 r., Nr US PDF I/17410/05/2003 będącą odpowiedzią na zapytanie Spółki cywilnej z dnia 22.04.2003 r. (data wpływu) w następujący sposób: 1) w ...

Generowanie strony w 14 ms