Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: niepełnosprawność narządów ruchu

Czy wydatki poniesione na zakup pojazdu typu "Melex" uprawniają do dokonania odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Przedmiotową sprawę reguluje art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zgodnie z którym podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu wydatków na cele rehabilitacyjne. Za wydatki o których mowa wyżej uważa się między innymi wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sp ...

Dotyczy odliczenia od dochodu wydatków rehabilitacyjnych - wydatek poniesiony na zakup implantu i procedurę endoprotetyczną, która mieści się w ramach wydatków rehabilitacyjnych, jednakże Podatnik nie posiada wymaganego dokumentu orzekającego o niepełnosprawności.

Działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, pismem z dnia 9 kwietnia 2004 r. nr PDI-415-22-04 informację o zakresie stosowania przepisów prawa dot. odliczenia od dochodu wydatków rehabilitacyjnych, z uwagi na to, ...

Czy podatnik, który posiada I grupę inwalidztwa związaną z niepełnosprawnością narządów ruchu, może w zeznaniu podatkowym za 2003 r., skorzystać z ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się miedzy innymi:- opłacenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa ...

Jaka jest stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku nabycia samochodu osobowego - nowego lub używanego - przez osobę niepełnosprawną?

Zgodnie z art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) zwalnia się od podatku osoby nabywające na potrzeby własne m.in. samochody osobowe, zaliczone w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez wz ...

Oboje z żoną jesteśmy inwalidami narządu ruchu-o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W naszym domu jednorodzinnym została wyłożona kostka brukowa na tarasie, zjeżdzie z tarasu, wokół domu, podjeździe do garażu. Uważam, że będę mógł odliczyć poniesione wydatki jako ulgę rehabilitacyjną.

W związku ze złożonym w dniu 07.12.2004 r. zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczeni ...


Możliwość skorzystania z odliczenia od dochodu, wydatków z tytułu opłacenia przewodnika oraz wydatków na dojazd własnym samochodem na konieczne zabiegi rehabilitacyjne.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 par.1, art.14a par.1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60/ o rozpatrzeniu pisma z dnia 10 kwietnia 2005r.,które złożono w tut. organie podatkowym w dniu 13 kwietnia 2005r., w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego ...

Czy osoba posiadająca pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu ma prawo do odliczenia kwoty z tytułu opłacenia przewodnika?

Podatnik posiada ma przyznaną pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały S/R – osoba wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Podatnik korzysta z pomocy przewodnika. Czy osoba posiadająca pierwszą grupę inwalidzką z tytułu zn ...

Czy osoba będąca przewodnikiem ma wykazać otrzymaną kwotę w swoim zeznaniu?

Podatnik posiada ma przyznaną pierwszą grupę inwalidzką z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności narządu ruchu. Orzeczony stopień niepełnosprawności ma charakter trwały S/R – osoba wymaga stałej opieki i pomocy osób drugich w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Podatnik korzysta z pomocy przewodnika. Czy osoba będąca przewodnikiem ma wykazać otrzymaną kwotę w ...

Czy podatnik, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu uszkodzenia narządu ruchu i będący właścicielem samochodu osobowego : 1/może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2005 jako wydatki rehabilitacyjne rachunki na zakup części i naprawę samochodu oraz koszty z tytułu przeglądu technicznego, 2/może odliczyć zakup nowego auta jako wydatku rehabilitacyjnego, Czy wydatki na opłacenie przewodnika osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, zaliczonych do I grupy inwalidztwa muszą być udokumentowane rachunkami ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 16.12.2005r. /data wpływu do tut. organu podatkowego 27.12.2005r./ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Generowanie strony w 53 ms