Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi lombardowe

Zapytanie dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem VAT usług lombardowych w przypadku, gdy pożyczkobiorca nie zwrócił pożyczonych pieniędzy i podmiot prowadzący lombard sprzedaje rzecz oddaną jako zabezpieczenie pożyczki.

Pismem z dnia 25.02.2004 r. zwrócił się Pan z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT usług lombardowych. Z pisma wynika, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Pana usług lombardowych polegających na udzielaniu pożyczek pod zastaw rzeczy ruchomych, w przypadku zwrotu pożyczki jest kwota naliczonych odsetek pomniejszona o kwotę należnego podatku. Wątpliwość P ...

Rozliczenie podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług lombardowych .

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ). Pismem z dnia 4 maja 2004 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem co do sposobu określenia kwoty uprawniającej go do korzystania w 2004 roku ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art.113 ustawy VAT w przypadku świadczenia usług j.w. Podatnik ma przy tym wątpliwość co do zastosowania przepisu art.113 ust.8 ustawy VAT do określania wielkości sprzedaży, o której mowa w ust.1 tego przepisu. Zdaniem podatnika jest on uprawniony do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art.113 ust 1 ustawy VAT do momentu przekroczenia w 2004 roku wartości sprzedaży 15.525,47 zł.

Podatnik od dnia 4 maja 2004 roku prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług lombardowych. Przychód z tytułu świadczenia w/w usług obejmuje: odsetki otrzymane od pożyczkobiorców z tytułu udzielonych pożyczek (gdy pożyczkobiorca zwraca pożyczkę wraz z odsetkami i odzyskuje zastawiony przedmiot); różnicę pomiędzy wartością przedmiotu zastawu a kwotą udzielonej pożyczki (gdy pr ...

Czy lombard z racji pozostawionych towarów korzysta ze zwolnienia od ewidencjonowania obrotu za pomocy kasy fiskalnej ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone dnia 20.08.2004 r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego: Zapytanie dotyczy usług lombardowych tj.: 1. czy przez cenę zakup ...

Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla usług: pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, pośrednctwa finansowego, usług fotograficznych, działalności lombardu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2004 r. z datą wpływu 12.05.2004 r., uzupełnionego o własne stanowisko pismem dnia 24.06.2004 r., w sprawie stawki VAT stosowanej od 1 maja 2004 r. na usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomośc ...

Czy Spółka świadcząca usługi lombardowe stanowiące w 2004 r. - 97% ogólnego obrotu może korzystać do końca 2005 r. ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?

Spółka cywilna w dniu 07.04.2005 r., składając powyższy wniosek zwróciła się z zapytaniem, czy prowadząc działalność gospodarczą, w ramach której, udział obrotów z działalności lombardowej w 2004 r. stanowił 97% ogółem obrotów, ma obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej w 2005 r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie lombardu Spółka spisuje umowy z klientami, dotyczące zast ...

Jaki jest termin ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej przy:- sprzedaży zastawów lombardowych - wyrobów z metali szlachetnych,- świadczeniu usługi pośrednictwa finansowego,- świadczeniu usługi magazynowania i przechowywania towarów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Podatnika "X" przedstawione we wniosku z dnia 08.05.2006r. (wpływ do tut. organu podatkowego 18.05.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Czy istnieje możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy przychód z wykonywanych usług lombardowych w latach poprzednich nie przekroczył wartości 10.000 euro? Również w 2006r. przychód nie przekroczył ww. kwoty

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 § 1, art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu uznaje za prawidłowe stanowisko zawarte w piśmie z dnia 24.10.2006r. (data wpływu do Urzędu 26.10.2006r) w sprawie możliwości wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług. UZASADNIENIE Na podstawie art.14a § 1 ust ...

Podatnik ma wątpliwości dotyczące obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej otrzymanych odsetek umownych od pożyczki oraz opłaty za przechowywanie ruchomości (dot. działalności lombardu), w sytuacji gdy pożyczkobiorca zwraca pożyczkę po terminie i wydawany jest mu towar stanowiący jej zabezpieczenie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 28.08.2006 r. (data wpływu 29.08.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej otrzymanych ods ...

Czynności zawierania i rozliczania umów lombardowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 75 ms