Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: refundacja

Jaka kwota stanowić winna podstawę wyliczenia ulgi z tytułu poniesionych wydatków mieszkaniowych w sytuacji, gdy podatniczka w ramach remontu lokalu mieszkalnego dokonała wymiany okien, ponosząc wydatek udokumentowany wystawioną przez wykonawcę fakturą VAT, a spółdzielnia mieszkaniowa na wniosek podatniczki uznała ją z tego tytułu określoną kwotą do odpisu z funduszu remontowego w wysokości?

Podatniczka, stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), złożyła pismo z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Co miesiąc, wraz z opłatą czynszową, odprowadza do spółdziel ...

1. Czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów refundowane przez Urząd Pracy koszty wynagrodzeń i składek ZUS ? Czy refundacja ww. kosztów powoduje powstanie przychodów podatkowych ? 2. Czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów refundowane przez PFRON koszty wynagrodzeń i składek emerytalnych pracowników niepełnosprawnych ? Czy refundacja ww. kosztów powoduje powstanie przychodów podatkowych?

Zgodnie z powyższym przepisem dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych (refundacja kosztów osobowych pracodawcy, tj. części wynagrodzeń i składek emerytalnych) bez względu na źródło, z którego pochodzą, otrzymane przez pracodawcę nie prowadzącego zakładu pracy chronionej, stanowią przychód z działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem dochodowym. Powyższe oznacza, że z dniem otr ...

Jakiego rodzaju przychodem są refundacje otrzymywane z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia uczniów lub stażystów i jaką stawką ryczałtu należy przychód z tego tytułu opodatkować, w sytuacji gdy podatnik rozlicza się w formie ryczałtu prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług fryzjerskich? Czy koszty pomniejszają podstawę opodatkowania ryczałtem?

Zasady opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm. ). Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności ...

Moja Spółdzielnia mieszkaniowa przyznała mi ekwiwalent za wymianę okien w roku 2003 informując, iż powinnam doliczyć do podatku zwróconą przez spółdzielnię kwotę w zeznaniu podatkowym. Ponieważ nigdy nie korzystałam z odpisu podatkowego w związku z wymianą okien, a jedynie z wpłat dokonanych na fundusz remontowy bardzo proszę o odpowiedź, czy powinnam zapłacić podatek od tego otrzymanego ekwiwalentu.

Jak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, otrzymała Pani ze spółdzielni mieszkaniowej w grudniu 2003 roku refundację za wymianę stolarki okiennej. Jednak wykorzystane ulgi na cele mieszkaniowe, z których Pani skorzystała dotyczyły zawsze wydatków na wyodrębniony fundusz remontowy, natomiast wydatku związanego z wymianą okien nie wykazywała Pani w postaci ulgi do odliczenia od pod ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 5.02.2004 r. (znak: US.I-415/4/2004), ponieważ jest ona nieprawidłowa: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizy ...

Rozliczenie podatku naliczonego w całości z faktury VAT dotyczącej zadania inwestycyjnego w przypadku gdy zadanie to będzie następnie refundowane w części ze środków pomocowych Unii Europejskiej

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.08.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni w oparciu o art. 14 a § 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o PTU podatnik ma prawo do pomniejszenia wysokości podatku należnego o podatek na ...

Prowadzę sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego w ramach NZOZ. Posiadam umowę z NFZ na wykonywanie tych świadczeń. Zapłatę z NFZ otrzymujemy po 14 dniach od złożenia faktury. Czy refundację należy zaliczyć do świadczeń, z tyt. których przychód powstaje w momencie refundacji, tak jak w przypadku prowadzenia apteki, czy w momencie wystawienia faktury, tak jak w przypadku prowadzenia sklepu ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 25.02.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokryc ...

Czy refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy część wynagrodzenia wypłaconego przez spółkę (i potrąconego w ciężar jej kosztów podatkowych), osobie zatrudnionej na podstawie umowy absolwenckiej jest dla spółki przychodem?

Spółka zatrudnia osobę na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.). Zatrudnionej osobie spółka wypłaca wynagrodzenie, które w miesiącu wypłaty zaliczane jest do kosztów uzyskania przychodów. W następnym miesiącu otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie absolwenta. Poję ...

Jak określić moment uzyskania przychodu w przypadku dopłat do leków lub materiałów medycznych tj. otrzymanych refundacji od kas chorych i kosztów uzyskania tych przychodów oraz w sprawie możliwości naliczania przychodów ze sprzedaży za dany okres sprawozdawczy zgodnie z ewidencją na kasie fiskalnej w wysokości całego utargu netto tj. bez pomniejszania o naliczone a nie otrzymane refundacje netto ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na wniosek Spółki z o.o. „L.” w Ostrowcu Św. z dnia 28.01.2004r. w sprawie „określenia momentu uzyskania przychodu w przypadku dopłat do lek ...

Zapytanie dotyczy prawidłowości stosowania przepisu art.21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176, ze zm./ w przypadku wypłaty wynagrodzenia ze środków własnych, a następnie refundowanych z konta środków pomocowych.

Zgodnie z przepisem art.21 ust.1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli: a/ pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej ...

Generowanie strony w 12 ms