Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia wzajemne

- dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji,

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji, up ...

Czy umowę zawartą z kontrahentem w zakresie nieodpłatnego korzystania z urządzenia, pod warunkiem zakupu leków na określoną kwotę, należy potraktować jako umowę o wzajemne świadczenie usług, nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? Czy nieodpłatne przeniesienie przez kontrahenta na podatnika własności tego urządzenia należy potraktować jako przychód z działalności gospodarczej zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ? Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od tego urządzenia stanowią koszt uzyskania przychodu z prowadzonej działalności ?

W świetle przepisu art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz., 176 ze zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2 - 2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy poda ...

Udziałowiec spółki z o.o., prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, świadczy usługi doradcze i prokurenckie na rzecz tejże spółki (udziałowiec jest jednocześnie prokurentem spółki). Zapytanie podatnika brzmi: czy wydatki wynikające z faktur dot. wykonania przedmiotowych usług stanowią koszty uzyskania przychodów, uwzględniając zapisy art. 16 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Urząd Skarbowy w L. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U ...


Czy zwrot świadczeń wzajemnych w związku z rozwiązaniem umowy sprzedaży nieruchomości skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, pismem z dnia 4.08.2004 r. (znak: II US-PB-1-415/48/04): Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ust ...

Czy wydatki poniesione przez sąsiada podatnika na nadbudowę budynku mieszkalnego stanowiącego własność podatnika spowodują obowiązek zapłaty podatku ?

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 9 ust. 2 tej ustaw ...

Czy zwolnienie się przez dłużnika z obowiązku zapłaty czynszu przez spełnienie świadczenia zamiennego skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?

Jak wynika z treści przedstawionego zapytania oraz załączonego projektu umowy, dłużnik (osoba fizyczna) zalega z zapłatą czynszu za lokal mieszkalny oraz rat z tytułu umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zaległości dłużnik chce dobrowolnie odpracować, wykonując prace na rzecz Podatnika, a wartość tych prac w całości zaliczyć na spłatę zadłużenia. Podatnik przewiduje zawarcie umowy o wykonanie świa ...


Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń przez szkołę państwową dla prywatnej firmy w zamian za nieodpłatne, cykliczne szkolenia jej uczniów?

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.07.2003 r. uprzejmie informuje. Na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu pod ...

W którym momencie należy wystawić fakturę w sytuacji umów o wzajemnym świadczeniu usług, gdy otrzymano fakturę od kontrahenta za wykonane przez niego usługi. a przed zrealizowaniem usług własnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika – przedstawione we wniosku z dnia 13 maja 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej w ...

Generowanie strony w 5 ms