Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenie jednostronne

- dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji,

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji, up ...

Udziałowiec spółki z o.o., prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, świadczy usługi doradcze i prokurenckie na rzecz tejże spółki (udziałowiec jest jednocześnie prokurentem spółki). Zapytanie podatnika brzmi: czy wydatki wynikające z faktur dot. wykonania przedmiotowych usług stanowią koszty uzyskania przychodów, uwzględniając zapisy art. 16 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Urząd Skarbowy w L. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U ...

Czy z tytułu przekazywania pracownikom klientów lub klientom (przedsiębiorcom) świadczeń rzeczowych w ramach sprzedaży premiowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi sprzedaż hurtową części komputerowych i oprogramowania na terenie Polski. Odbiorcami towarów są osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W ramach uatrakcyjniania sprzedaży Spółka organizuje sprzedaż premiową. Za zakup określonego towaru klient otrzymuje prezent w postaci plecaka. Prezent ten jest doł ...

Czy koszty: związane z przelotami, zakwaterowaniem, dojazdem do i z lotniska, przejazdów miejscowych związanych z podróżą do Kanady, usług transportowych, najmu samochodu w Kanadzie, reprezentacji i reklamy i inne związane z realizacją zadań i prowadzeniem bieżących spraw Spółki, poniesione przez udziałowca, będącego Członkiem Zarządu, nie będącego pracownikiem zgodnie z prawem pracy, będą kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r. (data wpływu 4 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...

Czy u klienta banku powstaje przychód w sytuacji gdy bank przekazuje mu w ramach promocji świadczenie?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Bank w celu uatrakcyjnienia świadczonych przez siebie usług oraz zwiększenia przychodów, w ramach promocji, świadczy na rzecz klientów nieodpłatne usługi. Warunkiem uzyskania nieodpłatnej usługi przez klienta jest skorzystanie przez niego z odpowiedniej liczby płatnych usług świadczonych przez Bank. Klienci otrzymujący w ramach promocji te ...

Czy świadczenia przekayzwane osobom fizycznym w zamian za opuszczenie przez nie budynków podlegają pdof?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, w której zobowiązała się do: oczyszczenia terenu nieruchomości z zabudowań, które ze względu na swój stan techniczny kwalifikują się do rozbiórki oraz wysiedlenia zamieszkujących te zabudowania ludzi, co wynika z art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane i nakłada obow ...

Czy wydatek w postaci wypłaty przedmiotowych świadczeń jest kosztem uzyskania przychodów dla Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

CIT - w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat należności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wartość opłacanych składek dotyczących umowy ubezpieczenia jest kosztem podatkowym Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy Spółka będzie mogła uznać całość opłacanych składek (z tyt. ochrony życia, NNW i pobytu w szpitalu) na rzecz pracownika i członka Zarządu nie będącego pracownikiem, za koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 119 ms