Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: grunty rolne

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu od osoby fizycznej gruntu rolnego o pow. 2,74 ha z przeznaczeniem pod budowę. Nabywane grunty pochodzą z gospodarstwa rolnego, od którego zbywca płacił podatek rolny. Czy taka czynność zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ spełniony został wymóg, że nabywana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym?

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 9 pkt. 2 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. nr 86, poz. 959 ze zm.) zwalnia się od podatku umowy sprzedaży pod warunkiem, że nabywana nieruchomość stanowi gospodarstwo rolne lub utworzy z nieruchomością nabywcy gospodarstwo rolne albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego nabywcy w rozumieniu przepisów o podatku r ...

Jednostka wynajmuje pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Dzierżawi również grunt pod uprawy - tj. ogródki, na rzecz osób fizycznych. Pomieszczenia gospodarcze przynależne do lokali mieszkalnych to komórki, w których lokatorzy przechowują m.in. węgiel. Podmiot zapytuje czy ww. usługi najmu i dzierżawy korzystają ze zwolnienia z VAT?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2. W poz. 10 tegoż załącznika wymieniono "usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości o charakterze mieszkalnym na włas ...

Czy przejęcie na własność nieruchomości rolnej wraz ze znajdującymi się na niej dwiema szklarniami oraz budynkiem na mocy wyroku sądowego wydanego na podstawie art. 984 k.p.c., a także jej późniejsze odsprzedanie na rzecz osób fizycznych należy traktować jako „wydanie towaru lub świadczenie usługi w zamian za wierzytelność” lub „wydanie towarów albo świadczenie usług w miejsce świadczenia pieniężnego” w rozumieniu ustawy o VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega m.in. sprzedaż towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast art. 2 ust. 3 w/w ustawy stosuje się również do “wydania towarów lub świadczenia usług w zamian za wierzytelności” oraz do “wydania towarów lub świadczenia usług ...

Czy wydzierżawiając własne gospodarstwo rolne - grunty orne na podstawie zawartej umowy dzierżawy innej osobie do celów prowadzenia przez nią działalności rolniczej, podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Skarbowym, a tym samym do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dzierżawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składnikó ...

Czy wydzierżawiając nieodpłatnie grunty rolne- rolnikowi będę ponosił dodatkowe obciążenia podatkowe.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2004r (wpływ do urzędu 15.03.2004r.), uzupełnione w dniu 02.04.2004r. o własne stanowisko w sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest: najem, podnajem, dzierżawa, poddzie ...

Czy przy sprzedaży nieruchomości rolnej zobowiązany jest do dokonania zapłaty podatku w wysokości 10%?

Pismem z dnia 30 marca 2004 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego w 2004 r. na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (D ...

Prosimy o podanie stawki podatku od towarów i usług na dzierżawę gruntów, które w ewidencji gruntów figurują jako rola, a z zawartych umów wynika, że przedmiotowe grunty "przeznaczone są na cele upraw rolnych".

W odpowiedzi na pismo nr 3327/1/2004 z dnia 27.02.2004r. (data wpływu: 03.03.2004r.), uzupełnione pismem nr 3327/2/2004 z dnia 08.04.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt. 1 lit. j) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 20 ...

1. Czy odszkodowanie za szkody w plonach, zasiewach i drzewostanie, wypłacone na podstawie umowy w związku z lokalizacją na terenie dzierżawionym linii swiatłowodowej podlega opodatkowaniu ? 2. Czy odszkodowanie wypłacone za szkody wyrządzone przez zwierzęta podlega opodatkowaniu w przypadku podatnika podatku rolnego ?

1. Na mocy porozumienia zawartego w dniu 04 marca 2003r. pomiędzy podatnikiem a Przedsiębiorstwem Ekspolatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., podatnik wyraził zgodę na lokalizację linii światłowodowej na terenie dzierżawionego przez siebie gruntu. PERN „Przyjaźń” S.A. zobowiązał się do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i wypłacenia odszkodowania za każdorazowo wyrządzone budową oraz ...

1. Czy w świetle art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług prezydent miasta, jako organ władzy publicznej, orzekając o zwrocie nieruchomości na rzecz osób fizycznych ( art. 136, 137 i 140 ustawy o gospodarce nieruchomościami), zobowiązany będzie do opodatkowania stawką podatku VAT kwoty odszkodowania ustalonego przez rzeczoznawcę majątkowego, należnego z tytułu zwrotu tej nieruchomosci. Czy w takim przypadku wartość odszkodowania ustalona przez rzeczoznawcę zawiera podatek VAT, czy też w momencie zwrotu nieruchomości kwota ta powinna zostać powiększona o wartość podatku? 2. Sprzedaż jakich gruntów gminnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 3. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT transakcja oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych lub Skarbu Państwa . Jeśli tak, to co stanowi podstawę opodatkowania? 4. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomościach gminnych lub Skarbu Państwa? 5. Czy w przypadku sprzedaży najemcy używanego lokalu mieszkalnego lub użytkowego wraz z przypadającym na jego powierzchnię udziałem w gruncie, opodatkowaniu podatkiem vat podlega wartość gruntu?

AD.1. W myśl art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z ...

Jestem właścicielem działek rolnych, niezabudowanych, dla których brak jest aktualnie obowiazującego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy w związku ze sprzedażą po 01.05.2004 r. w/w działek jestem zobowiązany do zapłaty podatku VAT ?

Zgodnie z art. 5 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług od 1 maja 2004r. podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług. W świetle art. 2 pkt 6 ustawy towarem są także grunty. Opodatkowaniu podlegają jednak grun ...

Generowanie strony w 8 ms