Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uprawnienie

- ulga remontowa w razie zbiegu uprawnień do odliczeń wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego i budynku mieszkalnego.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 stycznia 2004 r. o zakresie stosowania przepisów podatkowych na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu jako organ podatkowy uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 1 pkt 22 w związku z art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku docho ...

Dotyczy określenia organu zobowiązanego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przekształcanej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawą przedstawioną w piśmie z dnia 6 listopada 2003 r. (data wpływu 20.11.2003 r.) przez Spółkę Akcyjną “...” z siedzibą w ... przy ul. ... uprzejmie wyjaśniam. Z treści ww. zapytania wynika, że na skutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnoś ...

Koszty uzyskania przychodów

Podstawowa zasada uznawania poniesionych wydatków za koszty uzyskania przychodów wynika z przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz 654 ze zm.), w myśl którego kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Powyższe oznacza, ...

Czy poniesione w 2003 r. wydatki na kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, uprawniają do skorzystania z odliczenia od podatku dochodowego obliczonego od dochodów osiągniętych w 2003 r. ?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w u ...

Czy posiłki otrzymywane nieodpłatnie przez szefów kuchni- funkcjonariuszy służby więziennej, w ramach posiadanych przez nich uprawnień, są świadczeniami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Wnioskodawca pisze, iż personelem zatrudnionym w kuchni zakładów karnych, aresztów śledczych i innych jednostek penitencjarnych jest szef kuchni, będący etatowym funkcjonariuszem Służby Więziennej, oraz podlegający mu kucharze, którymi najczęściej są osadzeni. Szef kuchni nadzoruje pracę kucharzy, co wymusza na nim konieczność próbowania i spożywania posiłków w różnych fazach ich przygotowywania. ...

Czy likwidator spółki ustanowiony aktem notarialnym jest uprawniony do złożenia bilansu jej zamknięcia, związanej z tym ostatecznej likwidacji połączonej z wykreśleniem z rejestru podatników?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2005r. (wpływ 17.02.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej uprawnienia likwidatora spółki ustanowionego aktem notarialnym, do złożenia bilansu jej z ...

Czy możliwe jest zastosowanie art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) do korekt deklaracji podatkowych VAT-7 złożonych na gruncie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) ?

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239, art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1, art. 81 w związku z art.70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 07.03.2005r., nr 1471/NTR2/443-9/05/MJ dotyczące możliwości za ...

Czy wydatki Spółki na podwyższenie jej kapitału zakładowego (w szczególności związane z emisją akcji i obsługą emisji przez biuro maklerskie) w ramach realizacji programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników Spółki i spółki ze wspólnej grupy kapitałowej mogą być zaliczone przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...Generowanie strony w 7 ms