Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego1. Strona skarżąca treść wniesionej w sprawie skargi kasacyjnej oparła wyłącznie na zarzucie naruszenia prawa materialnego polegającego na błędnej wykładni przepisów art. 72 § 1 pkt 1, art. 74 § 1 pkt 1 i 2 oraz art. 75 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Z treści argumentacji jaką skarżący uzasadnia to naruszenie wynika jednak, że w sprawie istotna jest dla niego przede wszystkim kwestia ustaleń faktycznych. Taka konstrukcja uzasadnienia zarzutów pozwala zatem na wyprowadzenie wniosku, iż skarżącemu w istocie rzeczy chodzi nie tyle o błędną wykładnie ww. przepisów prawa materialnego, co o niewłaściwą subsumcję stanu faktycznego sprawy do tych przepisów, które w ten sposób niewłaściwie zastosowano. 2. Sąd kasacyjny z mocy art. 174 pkt 1 popsa "ograniczony jest do badania, czy wskazane przepisy prawa materialnego zostały naruszone przez ich błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie i na czym to naruszenie polegało. Sąd nie może więc samodzielnie konkretyzować zarzutów skargi kasacyjnej ani uściślać bądź w inny sposób ich korygować" (vide: wyrok NSA z dnia 30 marca 2004 r., sygn. GSK 10/04 - publ. w: Mon. Praw. z 2004 r., Nr 9 str. 392) zauważyć trzeba, iż skarżący sformułował zarzuty w sposób uniemożliwiający przejście do istoty niniejszej sprawy.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 4 marca 2004 r., sygn. akt SA/Sz 1282/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Mariana J, prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą Przedsiębiorstwo Budowlane P w Kołobrzegu, na postanowienie Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodka Zamiejscowego w Koszalinie z dnia 07maja 2002 r., Nr ZPO - 820 - 3/02, w przedmiocie zaliczenia należnego zwrotu w po ...


Sąd uchylając zaskarżoną decyzję stwierdził, że wydana ona została z naruszeniem przepisów art. 127 i 210 § 4 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu wyroku Sąd pierwszej instancji jednak nie wykazał, że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem zasady postępowania dwuinstancyjnego (art. 127 Ordynacji podatkowej). Zabrakło też w uzasadnieniu wskazania na czym polegało naruszenie przepisów art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Niewystarczającym jest ogólnikowe stwierdzenie, że zaskarżona decyzja narusza zasadę dwuinstancyjnego postępowania i że nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Jeżeli w ocenie Sądu, decyzja organu odwoławczego nie posiadała pełnego uzasadnienia (art. 210 § 4 Ordynacji podatkowej) to Sąd orzekając o uchyleniu zaskarżonej decyzji winien wskazać organowi, jakich elementów zabrakło w uzasadnieniu decyzji oraz podać, co powinna zawierać decyzja wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku było niepełne, bowiem nie zawierało konkretnych wskazówek co do dalszego postępowania (art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Ponadto, Sąd pierwszej instancji jako podstawę rozstrzygnięcia powołał art. 145 § 1 pkt 3 wyżej powołanej ustawy, który to przepis upoważniał Sąd do stwierdzenia, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem prawa - art. 127 i 210 § 4 Ordynacji podatkowej, a w sentencji wyroku orzekł o uchyleniu zaskarżonej decyzji. Stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa (art. 145 § 1 pkt 3) jest samoistnym rozstrzygnięciem i nie mieści się w regulacji zawartej w art. 145 § 1 pkt 1 ustawy stanowiącej podstawę uchylenia zaskarżonej decyzji, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w pkt 1 lit. a - c ustawy. Sąd pierwszej instancji orzekł w sprawie o uchyleniu zaskarżonej decyzji nie wskazując przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1 lit. a - c oraz brak jest w uzasadnieniu wyroku tych okoliczności.

Wyrokiem z dnia 31 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1474/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2002 r. Nr PB.I.22-4218/823-46/2002 utrzymującą w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1997 rok należne ...


1. Podstawą prawną wyroku sądu administracyjnego są przepisy obowiązujące w dacie jego wydania oraz uwzględniające przepisy obowiązujące w dacie wydania zaskarżonego aktu lub czynności. 2. Znaczenie procesowe uzasadnienia wyroku uwidacznia się bowiem w tym, że ma on dać rękojmie, iż sąd dołożył należytej staranności przy podejmowaniu rozstrzygnięcia, ma umożliwić sądowi wyższej instancji ocenę czy przesłanki, na których oparł się sąd niższej instancji są trafne, ma w razie wątpliwości umożliwić ustalenie granic powagi rzeczy osądzonej i innych skutków prawnych wyroku. 3. Po pierwsze, w ramach tego zarzutu wskazano przepisy niemające charakteru materialnego (art. 170 p.p.s.a.), art. 34 § 4, art. 29 i art. 3 § 1 ustawy egzekucyjnej. Art. 365 Kpc w ogóle w sprawie nie mógł być naruszony, gdyż w postępowaniu przed sądem administracyjnym nie ma on zastosowania. 4. Z tych względów wskazane przepisy stanowiąc ramy postępowania prowadzonego przez organ egzekucyjny nie mieściły się w podstawie, o której mowa w art. 174 pkt 1 p.p.s.a. Do zmiany tej oceny nie mogło doprowadzić wskazanie w powiązaniu z tymi przepisami wybranych przepisów Prawa upadłościowego (art. 169 i 170 § 1).

Wyrokiem z dnia 12 października 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 641/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Stefana O na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 29 lipca 2004 r. w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wyroku podano, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wałczu wszczął postępowanie egzekucyjne do majątku ...
Generowanie strony w 106 ms