Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki na ulepszenie

Czy instalacja systemu centralnego odkurzania może być odliczona w ramach ulgi remontowej?

Stosownie do treści art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 16.02.2004 r. (uzupełn. 24.02.2004 r.) uprzejmie wyjaśnia. Z informacji zawartych w Państwa piśmie oraz załączonych kserokopii dokumentów wynika, iż w budynku jednorodzinnym zamontowany został system cen ...

Zakupiliśmy nieruchomość z przeznaczeniem wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej, na terenie której prowadzone są prace remontowo-adaptacyjne. Czy na bieżąco możemy odliczać ponoszone koszty związane z zakupem surowców, materiałów i usług niezbędnych do wykonania remontu oraz od kiedy będzie mogła nastąpić amortyzacja zakupionej nieruchomości ?

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 23.02.2004r. uzupełnionego w dniu 29.03.2004r. Urząd Skarbowy Łódź-Widzew wyjaśnia, że: stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia ...
Spółka cywilna zakończyła działalność i ma wątpliwości, czy powinna płacić podatek VAT od budynku, w którym prowadziła działalność, jeśli po nabyciu dokonała wydatków na ulepszenie przekraczających 30% wartości początkowej,przysługiwało jej prawo pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków,a budynek był użytkowany w okresie dłuższym niż 5 lat.

Z otrzymanego w dniu 03.06.2004 r. zapytania wynika, iż Firma dokonała zakupu na współwłasność pawilonu handlowego wraz z wyposażeniem i sprzętem jako zorganizowaną część nieruchomości w roku 1995. Wydatki poniesione w tym samym roku na remont pawilonu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym jako wydatki na ulepszenie przekroczyły 30% wartości początkowej nieruchomości. Obecnie przy rozwiązani ...

Czy sprzedaż nieruchomości (lokalu użytkowego) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w sytuacji gdy wydatki na ulepszenie tej nieruchomości przekroczyły 30 % wartości początkowej?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do postanowień przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w st ...

Czy wydatki poniesione na zakup i obsługę różnego rodzaju wyposażenia służącego wspieraniu sprzedaży produktów Spółki, umieszczonego w punktach sprzedaży należących do obcych placówek handlowych można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Pismem z 02.02.2005 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów tytoniowych. W ramach prowadzonej przez siebie działalności Spółka dokonuje bezpłatnego udostępniania punktom sprzedaży detalicznej ro ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny w sprawie: Podatnik w dniu 24.01.2001r. zakupił obiekt o powierzchni 8,48ha w skład którego wchodzą budynki (tartak, garaże, kuźnia, stacja paliw) oraz 2ha ziemi uprawnej. Budowa budynków została zakończona ponad pięć lat temu. Podatnik nie dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupu tej nieruchomości. W trakcie użytkowania został przeprowadzon ...

Spółka w okresie 5 lat poprzedzających datę sprzedaży nieruchomości poniosła wydatki na ulepszenie budynku, dokonując jednocześnie obniżenia kwoty podatku należnego o VAT naliczony od zakupów zwiazanych z tymi ulepszeniami. Poniesione nakłady na ulepszenia przekroczyły 30 % wartości poczatkowej. Spółka pyta, czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 24.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...

Generowanie strony w 13 ms