Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szacowanie (szacunek)

opodatkowanie usług polegających na szacowaniu ruchomości oraz nieruchomości, w ramach postępowań sądowych na zlecenie komorników sądowych w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami egzekucyjnymi.

Za prawidłową klasyfikację usług i towarów ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność wyłącznie jednostka świadcząca usługi i sprzedająca towary, natomiast pomocniczo należy traktować opinię wydawaną przez właściwą jednostkę autorską, tj. Główny Urząd Statystyczny. Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku ...

Czy w przypadku udzielenia pożyczki podmiotowi krajowemu prze podmiot z nim powiązany kapitałowo mają zastosowanie przepisy dotyczące określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen, mimo że w momencie wypłaty odsetek osoby fizyczne, czyli pożyczkodawcy, występują już jako udziałowcy spółki?

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) gdy podmiot krajowy jest powiązany kapitałowo z innym podmiotem krajowym - i w związku z istnieniem takich powiązań lub związków wykonuje świadczenie na warunkach korzystniejszych, odbiegających od warunków ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonan ...

Czy podatnik, który prowadzi działalność w zakresie kupna i sprzedaży walut obcych po awarii systemu obsługującego stanowisko kasowe może ustalić dochód do opodatkowania w drodze oszacowania ?

Działając na podstawie art.14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) udzielam informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustalania dochodów z działalności kantorowej.Działalność kantorowa jest prowadzona na podstawie uzyskanego zezwolenia wydanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.Zgodnie z art ...Czy transakcja może być uznana za niezgodną z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na zwolnienie podmiotu w niej uczestniczącego z podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 64, poz. 654 ...

Przedmiotem zapytania jest ustalenie czy w opisanym stanie faktycznym Spółka powinna wystąpić do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu ustalenia w 2006 r. wskaźnika proporcji według prognozy do odliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od kwoty podatku należnego zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 90 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2006 r. data wpływu do tut. Urzędu 28.04.2006 r., uzupełnionego pi ...

Czy usługi świadczone poza terytorium kraju, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, wliczam do ustalenia proporcji jako czynności w związku z którymi przysługuje mi prawo obniżenia podatku należnego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku: o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: usługi świadczone poza terytorium kraju niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, a prawidłowe ustalenie proporcji szacunkowej do ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług wykonanie opinii w zakresie przeprowadzenia szacowania szkód łowieckich na podstawie umowy o dzieło.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity; Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2007r. uzupełnionego pismem z dnia 23.03.2007r. – o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Czy na podstawie art. 16a – 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: - Spółka z dniem 16.11.2007 r. nabyła prawo do kontynuowania odpisów amortyzacyjnych od kwoty 3.273.573 zł, - w bilansie za 2007 r. Spółka ma ująć odpisy amortyzacyjne od nowej wartości początkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 27 ms