Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot odliczonych lub zwróconych kwot

Czy w związku z zakupem przez podatnika na rynku wtórnym lokalu mieszkalnego z nierozliczonym wkładem budowlanym, wpłaconym w całości przez sprzedającego, zwrócona przez spółdzielnię mieszkaniową nadpłata wkładu budowlanego na rzecz kupującego stanowi jego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie z dn. 16.02.2004 r. (uzupełnione o własne stanowisko dn. 08.03.2004 r.), w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty zwróconego Panu wkładu budowlanego przez spółdzielnię mieszkaniową, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 z póź. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skar ...

Czy podatnik, który dokonał odliczenia od podatku z tytułu zakupu gruntu pod budowę domu będzie zobowiązany do zwrotu ulgi w przypadku sprzedaży w/w gruntu oraz korzystając z odliczenia od podatku z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym i wydatkując je na budowę domu czy będzie zobowiązany do zwrotu kwot uprzednio odliczonych?Od jakiej kwoty podatnik zapłaci 10% podatek w przypadku sprzedaży budowy jeśli nie wydatkuje całej kwoty ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe?

Zgodnie z art. 45 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 roku (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176) w przypadkach odliczenia od podatku wydatków poniesionych na zakup gruntu lub odpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania gruntu, a następnie zbycia tego gruntu lub prawa – podatnik jest obowiązany wykazać i ...

Czy wymianę okien w spółdzielczym lokalu własnościowym, która kosztowała mnie 6.285,18 zł w 2000 r., zaś Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2001 r. zwróciła mi 2.747,00 zł pomniejszam w rocznym rozliczeniu do przychodu?

W myśl art. 27a ust. 13 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmian. ), jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu ( przychodu ) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2 ( między innymi na remont i modernizację mieszkania ), a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, ...


Czy otrzymaną kwotę odprawy w 2003 r. należy ująć z innymi dochodami w zeznaniu rocznym?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 06.04.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj ...

Czy odliczenia podatkowe dokonane z tytułu oszczędzania w Kasie Mieszkaniowej powinny zostać zwrócone w sytuacji, gdy Podatnik wycofane po okresie systematycznego oszczędzania środki przekazał swojemu synowi na zakup lokalu mieszkalnego? Ponadto, czy kwota przekazana synowi podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn ?

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.), przepis art. 27a ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po tym dniu. Stosownie natomiast do przepisu art. 27a ust. 13 pkt 4 i 5 ...

W m-cu marcu 2003 r. Spółka wyeksportowała 24 tony siarczanu miedzi o wartości 53.545,16 zł, stawka VAT 0%, która to sprzedaż Spółka ujęła w deklaracji VAT-7 za m-c marzec 2003 r., w której wykazała VAT do zwrotu w kwocie 1.380.000,00 zł, a Urząd Skarbowy w dniu 30.05.2003 r. dokonał zwrotu wykazanego podatku. W wyniku reklamacji, 3 tony tego towaru o wartości 6.693,15 zł w dniu 11.07.2003 r. powróciła do kraju. W związku z powyższym Spółka dokonała wpłaty części otrzymanego zwrotu podatku w kwocie 1.518,00 zł - tj. w dniu 22.07.2003 r. w wysokości 313,19 zł i w dniu 14.08.2003 r. w kwocie 1.204,81 zł. Odpowiednią wysokość otrzymanego zwrotu podatku w przypadku powrotu do kraju części towaru, Spółka wyliczyła poprzez wskaźnik liczony jako iloraz wartości zwróconego towaru z zagranicy do wartości sprzedaży eksportowej wykazanej w miesiącu sprzedaży tego towaru. Spółka o zwrócony podatek zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, powiększyła podatek naliczony o kwotę 313,19 zł w miesiącu lipcu 2003 r., a kwoty 1.204,81 jeszcze nie rozliczyła tj. nie powiększyła podatku naliczonego. Od kwoty 1.204,81 zł zgodnie z art. 21 ust. 8a Spółka naliczyła odsetki w wysokości 8,50 zł licząc je od następnego dnia po upływie określonego w tym przepisie 14 dniowego terminu tj. od dnia 26.07.2003 r. do dnia wpłaty tj. do dnia 14.08.2003 r. Podatnik zapytuje czy:- postąpił prawidłowo uznając miesiąc lipiec 2003 r. najbliższym okresem rozliczeniowym od którego przysługuje Spółce prawo do powiększenia podatku naliczonego o kwotę zwróconego podatku w tym miesiącu,-istnieje przeszkoda prawna do powiększenia w miesiącu np. październiku 2003 r. podatku naliczonego kwotę 1.204,81 zł w związku z dokonanym w dniu 14.08.2003 r. zwrotem otrzymanego podatku przez Spółkę,-odpowiednia wysokość zwrotu podatku wyliczona przez Spółkę w świetle przekazanych danych jest prawidłowa,-termin od którego mają być liczone odsetki został przez Spółkę prawidłowo określony w kontekście brzmienia przepisu art. 21 ust. 8a ustawy czy raczej Spółka winna naliczyć odsetki od terminu, w którym powinno zostać dokonane rozliczenie podatku.

Dotyczy zapytania z pkt 1 i 2 : Zgodnie z art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), w przypadku gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu towarów i następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika, a czynność ta powoduje powrót towaru do kraju, podatnik obowiązany jest zwr ...

Czy w związku z faktem otrzymania zwrotu wpłat uiszczonych tytułem zakupu lokalu mieszkalnego dla developera powstanie po stonie podatnika obowiązek doliczenia do podatku kwot uprzednio odliczonych z tego tytułu; oraz czy podatnik straci możliwość odliczenia od podatku kwot, które nie znalazły pokrycia w podatku za rok ubiegły ?

Sytuacje, których wystąpienie powoduje konieczność zwrotu kwot odliczonych wcześniej w związku z korzystaniem z ulg mieszkaniowych przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. ( Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm. )w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 roku. Dotyczy to przypadków określonych w art. 27a ust. 13 tej ustawy. Stosownie do art. 27a ust. 13 ...

Czy przekazanie w drodze darowizny budynku mieszkalnego małoletniej córce przed upływem 5 lat od zakończenia budowy, spowoduje powstanie obowiązku zwrotu ulgi mieszkaniowej i doliczenia kwot poprzednio odliczonych z tego tytułu?

Odpowiadając na pani pismo z dnia 20.05.2004 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej zwrotu ulg mieszkaniowych odliczonych w zeznaniach podatkowych w latach 2001 - 2003 z tyt. budowy budynku mieszkalnego w przypadku, gdyby przed upływem 5 lat od zakończenia budowy nastąpiło przekazanie tego budynku własnej córce w formie darowizny, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynac ...


Generowanie strony w 6 ms