Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kontrakt terminowy

Sposób podatkowego rozliczanie kontraktów terminowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG 20. Czy ustalenie przez Izbę Rozrachunkową Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) obowiązku dopłaty z tytułu straty na dziennej wycenie posiadanych kontraktów futures jest kosztem stanowiącym koszt uzyskania przychodów? Czy ustalenie przez Izbę Rozrachunkową KDPW nabycia prawa do zysku na dziennej wycenie posiadanych kontraktów futures stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola, odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm./, na pismo z dnia 28.01.2004r. (data wpływu do Urzędu 11.02.2004r.) informuje, że nie podziela stanowiska podatnika dotyczącego zaliczania w każdym dniu wyceny do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów zysków i stra ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie płatnika. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wypłaca swoim klientom należności wynikając ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu transakcji w formie kontraktu terminowego typu forward.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielona spółce w piśmie z dnia 19.04.2004r. Nr 1MUS-1471/DPF/415/IP-23/2004/PP w związku z uzupełnieniem stanu faktycznego, którego dotyczyła udz ...

Pytanie Banku dotyczy obowiązków płatnika w roku 2003 w zakresie obliczania i poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaty należności z tytułu transakcji terminowej typu forward.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku z dnia 29.06.2004r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że klient sprzedał w jednomies ...

Czy istnieje obowiązek podatkowy związany z uzyskiwaniem przychodó z tytułu operacji na instrumentach pochodnych wymiany walut, zawieranymi za pośrednictwem elektronicznej platformy wymiany walut?Przychody o których piszę są generowane przez fluktuację rynku walutowego tj. kupując lub sprzedając dowolną parę walut ze skutkiem natychmiastowym mogę do niej za chwilę wykonać transakcję przeciwstawną (do kupna-sprzedaż, do sprzedaży-kupno), której skutkiem, w zależności od rozwijającej się sytuacji na rynku walutowym, może być zysk lub strata.Operacje takie są powszechnie wykonywane w bankach jako operacje rzeczywiste i nierzeczywiste. Celem rzeczywistych jest zakup lub sprzedaż tych wartości walutowych w ich pełnym wymiarze tj. następuje odbiór lub dostarczenie do kasy banku całej wartości. Nierzeczywiste z kolei nie niosą ze sobą potrzeby pełnych rozliczeń kasowych, ponieważ nie dostarczana jest w dniu realizacji transakcji cała jej wartość, tylko dokonywane są rozliczenia samych różnic kursowych pomiędzy transakcją otwarcia i jej zamknięciem.Obecnie rynek walutowy daje duży wachlarz instrumentów transakcyjnych, między innymi do takich należy operacja forward, która dotyczy zakupu lub sprzedaży wartości walutowych w przyszłości.Obecnie w/w operacje mogą być wykonywane w bankach, bądź w innych środowiskach. Takim alternatywnym wobec banku miejscem zawierania transakcji nierzeczywistych jest korzystanie z usług elektronicznych platform wymiany walut. Pozwalają one na dostęp do globalnego rynku wymiany walut i są narzędziem udostępniającym potencjalnym klientom możliwość obserwacji i ingerencji w rynek wymiany walut poprzez pośrednika. Pośrednikiem jest właściciel w/w platformy, który gromadzi i wykonuje zlecenia na operacje walutowe złożone przez klientów.Bezpośredni dostęp do elektronicznej platformy wymiany walut jest możliwy przez Internet bądź telefon. Podaobne usługi świadczą również banki dając swoim klientom możliwość składania zleceń bezpośrednio do komórek operacyjnych banków zajmujących się obrotem na rynku wymiany walut.Operacje, które są przedmiotem mojego zainteresowania nie są najprostrzą formą uczestnictwa w rynku wymiany walut, dlatego określa się jako instrumenty pochodne rynku walutowego.Uściślając chcę nadmienić, iż nie uzyskuję obecnie w związku z opisywaną działalnością żadnych przychodów.Moją intencją jest chęć poznania dokładnych regulacji podatkowych związanych z tego typu działalnością przed jej rozpoczęciem, ponieważ stanowi to istotny parametr w określeniu przejrzystości prawnej środowiska działalności inwestycyjnej.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.jedn. Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176) w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r. od dochodów uzyskanych na terytorium polski z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnegozbycia udziałów w spółkach mającyc ...

Pytanie podatnika dotyczy określenia momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanej płatności wynikającej z kontraktu terminowego oraz rozliczenia w kosztach uzyskania każdorazowej dokonanej płatności wynikającej z kontraktu terminowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie weryfikując na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29.98.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informację o zakresie stosowania przepisów prawa, udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdza, że odpowiedź w części dotyczącej momentu ustalenia kosztów uzyskania przychodów jest nieprawidłowa. Stan fak ...

Określenie definicji jak również momentu powstania kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży akcji i kontraktach terminowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.09.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) informuje: Ad.1. Zgodnie z zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów określoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pisemnym zapytaniu wynika, iż: Spółka celem zabezpieczenia przed niekorzystnymi spadkami kursów EUR zawarła kontrakty na opcje walutowe. Z jednej strony jest nabywcą opcji walutowej typu put, z drugiej wystawcą opcji walutowej typu call. W momencie zawarcia tych transakcji określona jest cena wystawienia opcji w postaci tzw. premii. W przypadku opcji call (wy ...

Czy poprawne jest zaliczenie straty z tytułu zawarcia kontraktu terminowego w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, tj. w dniu rozliczenia kontraktu terminowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j - Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu - 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, czy:poprawne j ...

Czy: - zysk z tytułu zawarcia kontraktu terminowego (dodatnia różnica), powstały, gdy w dniu wykonania kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca jego cena giełdowa jest wyższa niż ustalona w kontrakcie terminowym, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu; - strata z tytułu zawarcia kontraktu terminowego ( ujemna różnica), powstała, jeżeli w dniu wykonania kontraktu terminowego zabezpieczającego cenę zakupu surowca jego cena giełdowa jest niższa niż ustalona w kontrakcie terminowym, stanowi koszt uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j – Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu – 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, czy:zysk z tyt ...

Generowanie strony w 5 ms