Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot dopłaty

Czy niezwrócone i nienależne spółce części dopłat w przypadku zbycia przez spółkę udziałów wspólnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 05 listopada 2003r. (uzupełnione w dniach 07.01.2004r.) informuje, że nie potwierdza stanowiska Spółki zawartego w przedmiotowym piśmie. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 53 ustawy z dnia 15 lutego 19 ...

Czy od zwrotu poniesionych kosztów z tytułu remontu lokalu wypłaconego przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Warszawa Wola zobowiązana jestem zapłacić 19% podatek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn. zm. ) oraz art.27a ust.7 pkt.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 roku), art.20 ust.1, art.10 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. ...

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnic kursowych powstałych pomiędzy dniem wniesienia dopłat do spółki oraz dniem ich zwrotu

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku T. spółka z o.o. w D. z dnia 26.07.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie zaliczenia do kosztów uzy ...

Czy dotacja z Agencji Rynku Rolnego otrzymana tytułem zakupu leków do zwalczania warrozy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 27.07.2005 r. (wpływ: 28.07.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usłu ...

Czy zwrot uprzednio wniesionych do Spółki dopłat należy traktować jako koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy przychody otrzymane przez udziałowca, osobę fizyczną, z tytułu zwrotu dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, są zwolnione od podatku do wysokości wniesionych dopłat?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych przy wypłacie udziałowcowi dopłat zwrotnych, który ich nie wniósł, a udziały nabył w drodze darowizny, powinna pobrać i odprowadzić podatek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Wskazanie źródła przychodu osiągniętego z tytułu odsetek od dopłaty zwróconej Wspólnikowi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sposobu opodatkowania tego przychodu oraz podstawy prawnej poboru przez płatnika dokonującego zwrotu dopłaty wraz z oprocentowaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 124 ms