Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rodzina

W sprawie konsekwencji podatkowych w sytuacji zatrudnienia w ramach stosunku pracy członka rodziny.

Na podstawie przepisów art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Podatnika z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Drugi Urząd Skarbowy w Opolu informuje, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaty nagród specjalnych z czystego zysku dla zatrudnionych w spółce z o.o. pracowników, członków rodzin i innych osób?

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tyt. dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a. Z kolei art. 17 ust. 1 pkt 4 tejże ust ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z podróżą służbową współmałżonki.

Działając stosownie do art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stwierdzam, że pisemna informacja udzielona Panu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu pismem z dnia 29 marca 2004r. Nr US III/415-19/04 jest w części dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z pod ...

Czy prowadzący firmę wraz z Panem syn, będący osobą współpracującą, nie będący we wspólnym gospodarstwie domowym, powinien otrzymywać dochody w jakiejś części stanowiącej dochód firmy, czy też powinien otrzymywać wynagrodzenie jako pracownik firmy.

W dniu 30 kwietnia 2004 roku złożył Pan w tutejszym organie podatkowym wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, regulowanych przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

Czy powstaje obowiązek podatkowy w sytuacji, gdy podatniczka udostępnia nieodpłatnie swojej siostrze pokój mieszkalny?

Podatniczka udostępnia nieodpłatnie swojej siostrze pokój mieszkalny. Siostra podatniczki jest studentką III roku Akademii Rolniczej. W związku z powyższym podatniczka zwróciła się z prośbą o określenie zakresu obowiązku podatkowego związanego z udostępnieniem pokoju mieszkalnego siostrze. Zdaniem podatniczki powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nacz ...

Czy przychody otrzymane na podstawie postanowienia sądu o zabezpieczeniu potrzeb rodziny podczas trwania procesu o rozwód podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 16.02.2005 r., uzupełnionym w dniu 15.03.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo ...

Czy małżonkowie mogą nieodpłatnie użyczyć córce i zięciowi część budynku mieszkalnego w celach mieszkalnych i prowadzenia działalności gospodarczej bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego z tego tytułu oraz czy nie utracą wykorzystanej w przeszłości ulgi budowlanej?

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Podatnicy są właścicielami budynku mieszkalnego. W latach 1995-2003 podatnicy skorzystali z dużej ulgi budowlanej na budowę domu mieszkalnego, ktorą zakończyli w 2003 roku. W przyszłości ich córka i zięć planują, aby część ww. budynku mieszkalnego była siedzibą ich firmy oraz miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.Przedmiotem wniosku jest zapytanie, ...

W jaki sposób należy opodatkować równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego wypłacony dla członków rodziny po zmarłym emerycie?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego wypłacanego dla członków rodzin po zmarłym em ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasądzone od męża na rzecz podatniczki na czas trwania procesu o rozwód kwoty z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.06.2005 r. wniesionego przez E. P. zam. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 06.06.2005 r. Nr ... wydanego na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, w indywidualnej spra ...


Generowanie strony w 12 ms