Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urząd pracy

1. Czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów refundowane przez Urząd Pracy koszty wynagrodzeń i składek ZUS ? Czy refundacja ww. kosztów powoduje powstanie przychodów podatkowych ? 2. Czy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów refundowane przez PFRON koszty wynagrodzeń i składek emerytalnych pracowników niepełnosprawnych ? Czy refundacja ww. kosztów powoduje powstanie przychodów podatkowych?

Zgodnie z powyższym przepisem dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych (refundacja kosztów osobowych pracodawcy, tj. części wynagrodzeń i składek emerytalnych) bez względu na źródło, z którego pochodzą, otrzymane przez pracodawcę nie prowadzącego zakładu pracy chronionej, stanowią przychód z działalności gospodarczej opodatkowany podatkiem dochodowym. Powyższe oznacza, że z dniem otr ...

Czy refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy część wynagrodzenia wypłaconego przez spółkę (i potrąconego w ciężar jej kosztów podatkowych), osobie zatrudnionej na podstawie umowy absolwenckiej jest dla spółki przychodem?

Spółka zatrudnia osobę na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm.). Zatrudnionej osobie spółka wypłaca wynagrodzenie, które w miesiącu wypłaty zaliczane jest do kosztów uzyskania przychodów. W następnym miesiącu otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenie absolwenta. Poję ...

W jakiej dacie powstanie przychód podatkowy w przypadku: otrzymania z Funduszu Pracy, poprzez Urząd Pracy, środków na refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, otrzymania z PFRON środków na częściowe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, finansowania przez PFRON składek emerytalnych pracowników niepełnosprawnych, za którym nie idzie przekazanie środków a jedynie dokonywane jest w deklaracji ZUS P DRA zmniejszenie kwoty należnych składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę składek finansowanych przez PFRON

Z treści przedstawionego przez Spółdzielnię zapytania wynika, że refundacja wynagrodzeń uczniów oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przebiega w następujący sposób: Spółdzielnia dokonuje wypłaty z własnych środków, a następnie składa w Urzędzie Pracy (kwartalnie) i w PFRON (raz na dwa miesiące) wnioski, na podstawie których dokonywane są przelewy środków na rachunek ban ...

Źródła przychodów

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik zawarł w marcu 2004 roku umowę, zgodnie z którą uzyska, z powiatowego urzędu pracy, zwrot części kosztów ponoszonych na zatrudnienie nowych pracowników z grona osób bezrobotnych, w ramach prac interwencyjnych. Zgodnie z art. 6 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (j. t. Dz. U. z 2003 r. N ...

Czy Powiatowy Urząd Pracy dokonując zgłoszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i usług stanie się podatnikiem z tytułu prowadzonej działalności, czy tylko w części dotyczącej zwrotu podatku naliczonego dokonującego nabycia towarów lub usług, finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U Nr 137 , poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach , w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa alb ...

1) Kiedy Urząd Pracy wypłaca bezrobotnemu dodatek aktywizacyjny z Funduszu Pracy? 2) Czy nalezy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% przychodu pomniejszoną o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2004 r., uzupełnionym pismem z dnia 23.12.2004 r. (wpływ do tutejszego Urzędu dnia 24.12.2004 r.) wyjaśnia, co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Powiatowy Urzą ...

Czy przyznanie bezrobotnemu przez Powiatowy Urząd Pracy środków pieniężnych z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej należy traktować jako przychód z innych źródeł i w związku z tym wystawić informację PIT-8C?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 14 grudnia 2004r., uzupełnione w dniu 28 grudnia 2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, iż podane w piśmie, dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej i do którego roku podatkowego, zwrot kosztów związanych ze skierowaniem absolwenta do odbywania stażu u podatnika tj. pobranych przez stażystę stypendiów, opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne oraz kosztów badań lekarskich poniesionych przez Powiatowy Urząd Pracy za stażystę?

Z pisma wynika, że w lipcu 2003 r. podatnik podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy umowę o odbywaniu stażu przez bezrobotnego absolwenta w firmie podatnika w okresie od lipca do listopada 2003 r. W miesiącu wrześniu 2003 r. podatnik wystąpił o rozwiązanie ww. umowy. W związku z powyższym był zobowiązany do dokonania zwrotu kosztów związanych ze skierowaniem absolwenta do odbywania stażu tj. pobranych ...

- dotyczy zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów zapłaconych w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. odsetek od udzielonej pożyczki z przeznaczeniem jej na utworzenie miejsc pracy.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu stwierdza, że stanowisko Podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w sprawie zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów zapłaconych w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. odsetek od udzielonej poż ...

Dotyczy: - momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej w zakresie organizowania kursów nauki jazdy,- opodatkowania środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy, pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na ropoczęcie działalności gospodarczej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 / Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2005 roku, uzupełnionego pismem w dniu 15.04.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sp ...

Generowanie strony w 5 ms