Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: impreza sportowa

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej Rzeszowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie pismem z dnia 14.08.2003 r. (znak: I US-II/443/73/03), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Jednostka świadcz ...

Czy koszty imprezy sportowej organizacyjnej przez zakład pracy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u poszczególnych uczestników?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że koszty spartakiady obejmują: transport, zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, ubezpieczenie, opiekę medyczną i trenerską, korzystanie z obiektów sportowych. Celem wyjazdu są rozgrywki regionalne i półfinałowe oraz wyłonienie zwycięzców z poszczególnych dyscyplin w finale. Mając powyższe na uwadze, należy rozróżnić dwa sposoby rozliczania się z ponie ...

Firma zwraca się z zapytaniem jaką stawką podatku VAT winny być opodatkowane usługi przez nią świadczone po dniu 01.05.2004r. tj.:1) indywidualne zakwaterowanie w domkach kempingowych PKWiU 55.22.10-00, wg firmy powinna to być stawka 7%, 2) usługi gastronomiczne PKWiU 55.30.11-00.00, wg firmy powinna to być stawka 7%, 3) usługi zakwaterowania w domkach kempingowych grup zorganizowanych dzieci i młodzieży PKWiU 55.23.11-00, wg firmy powinno być zwolnienie z VAT, 4) udostępnianie dzieciom i młodzieży urządzeń rekreacyjnych tj. bujaki, zjeżdżalnie, urządzenia dmuchane PKWiU 92.33.10-00, wg firmy powinno być zwolnienie z VAT, 5) grilowanie pod wiatą przy ognisku bez konsumpcji PKWiU 92.34.12-00, wg firmy powinno być zwolnione z VAT, 6) organizacja ogniska bez konsumpcji PKWiU 92.72.12, wg firmy powinno być zwolnione z VAT, 7) organizacja ogniska z konsumpcją PKWiU 55.30.14, wg firmy powinna to być stawka 7%, 8) usługi parkingowe PKWiU 63.21.24-00, wg firmy powinna to być stawka 22%, 9) organizacja imprezy sportowej PKWiU 92.62.12, wg firmy powinno być zwolnione z VAT, 10) wstęp na imprezy sportowe, wg firmy powinno być zwolnione z VAT. Jednocześnie Spółka zwraca się z zapytaniem, czy usługi parkingowe PKWiU 63.21.24 oraz usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem PKWiU 92 są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Wg niej winny być zwolnione z ww. obowiązku.

Zdaniem tut. organu 1) indywidualne zakwaterowanie w domkach kempingowych, o ile mieści się w grupowaniu PKWiU 55.22.10-00 jest opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), który mówi, że dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7% (...). Usług ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu (PKWiU 92.61) ?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi wymienione w zał. Nr 4 zostały zwolnione od podatku VAT. Pod pozycją 11 tego załącznika wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynag ...

Jakie wydatki w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz zajęć tanecznych dla dzieci mogę zaliczać do kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Z powyższego wynika, że aby uznać wydatek za koszt podatkowy muszą zostać spełnione dwa warunki: 1) wyd ...

Czy świadczenie usług polegających na organizowaniu rozgrywek sportowo-rekreacyjnych w halowej piłce nożnej (podatnik podaje symbol PKWiU 92.62.1) podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 31.08.2004 r. (znak: I US-II/443/107/2004). Zapytanie: Czy świadczenie usług polegających na organizow ...

Jednostka świadczy usługi – udostępnia krytą pływalnię, halę lodowisko, siłownie, stadion, korty tenisowe, basen – dla szkół podstawowych i gimnazjów oraz sprzedaje usługi – organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla gminy. Czy usługi świadczone pomiędzy jednostkami budżetowymi zwolnione są od podatku od towarów i usług?

W związku z pismem z dnia 22.11.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: W zapytaniu z dnia 22.11.2004 r. przedstawiono następujący stan faktyczny: Jedno ...

Jaką stawką podatkową opodatkowane są usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci, a jaką usługi związane z organizowaniem imprez sportowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.05.2003 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje co następuje: Na wstępie należy podkre ...

Czy należy odliczać VAT naliczony od zakupionych nagród służących działalności zwolnionej z podatku VAT PKWiU 92.62.12 ?

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach, w odpowiedzi na pismo Jednostki złożone w tut. Urzędzie w dniu 06.12.2004 r. informuje: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ...

Zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczenia usług organizowania imprez sportowych dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach sportowych. Szkoła przy organizacji imprezy obciąża usługobiorców za wyżywienie, noclegi oraz eksploatację obiektów sportowych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i§4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Szkół z dnia 11 stycznia 2005 roku (data wpływu 12.01.2005r.), uzupełnionego pismami: z dnia 10 lutego 2005 roku (data wpływu 15.02.2005r.), z dnia 8 marca 2005 roku (data wpływu 10.03.2005r.) oraz z dnia 24 marca 2005 ro ...

Generowanie strony w 6 ms