Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konkursy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2002 r. skierowane do tut. Urzędu z zapytaniem czy zapłacony przez organizatora konkursu zryczłtowany podatek dochodowy należny z tytułu nagrody wygranej w konkursie zorganizowanym przez Agencję Reklamową E.P. ...

Dochody opodatkowane ryczałtem

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo nr KL-024/16/2003 z dnia 04.06.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconych przez Państwową Inspekcję Pracy nagród dla osób uczestniczących w konkursach wiedzy na temat ochrony pracy, informuje: Zgodn ...

1. opodatkowanie nagród przekraczających zwolnioną kwotę 760, 00 zł wygranych w konkursach i grach, 2. wydatki na założenie internetu i abonament a ulga z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. I. Wartość nagrody, którą otrzymuje uczestnik konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tyt. wygranej powstaje u podatnika przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 us ...

W zorganizowanym konkursie nagrodą był samochód osobowy. Wydanie nagrody nastąpiło na podstawie aktu notarialnego stwierdzającego wygranie oraz dokumentu WZ. Od wartości brutto nagrody pobrano podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10%, a wartość netto zaliczono do kosztów uzyskania przychodów. Czy nasze postępowanie jest zgodne z obowiązującym prawem podatkowym.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że firma zorganizowała konkurs, w którym nagrodą był samochód osobowy. Wydanie nagrody nastąpiło na podstawie aktu notarialnego stwierdzającego wygranie oraz dokumentu wewnętrznego WZ. W złożonym zapytaniu podatnik nie wskazał, czy konkurs adresowany był do szerokiego grona anonimowych odbiorców, czy skierowany był do konkretnych osób w zamian z ...

Pytanie Spółki dotyczy poboru podatku dochodowego od wygranej w konkursie w postaci zwolnienia laureata z obowiązku zapłaty odsetek od kredytu hipotecznego, prowizji za uruchomienie kredytu oraz kosztu ubezpieczenia kredytu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank zorganizował konkurs na najlepszy projekt bud ...

Pytanie dotyczy Ustalenia płatnika właściwego do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaconych nagród związanych ze sprzedażą premiową lub wygranych konkursach i grach. Czy płatnikiem będzie oddział mający status oddziałów samobilansujących się i działający jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do dochodów z pracy, czy Spółka jako osoba prawna ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami /, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest jednostką składającą się z wielu j ...

W drodze konkursu wygrałam samochód, który zamierzam sprzedać. Kiedy dochód uzyskany z jego sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy okres posiadania należy liczyć od daty otrzymania, czy od daty rejestracji samochodu?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - źródłem przychodów jest m.in.: odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że dla ustalenia obowiązku podatkowe ...


1. Czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupu samochodu osobowego przeznaczonego na nagrodę? 2. Czy należy naliczyć podatek VAT przy przekazaniu samochodu osobowego jako nagrody?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2004 r. (data wpływu 21.04.2004 r., znak: nr L.Dz. 417/04/JT), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) pod ...

Jakie kryteria należy zastosować aby zakwalifikować konkurs jako konkurs z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa lub sportu w przypadku gdy pytania oraz przedstawione uczestnikowi konkursu odpowiedzi dotyczą którejkolwiek z dziedzin wymienionych w art. 21 ust.1 pkt 68?

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego firma X zajmuje się organizowaniem konkursów oraz gier losowych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. W związku z wręczaniem nagród z tytułu wygranych w grach i konkursach powstały wątpliwości w zakresie stosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art.10 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku ...

Generowanie strony w 5 ms