Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedsięwzięcia wspólne

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej Rzeszowskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie pismem z dnia 14.08.2003 r. (znak: I US-II/443/73/03), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Jednostka świadcz ...

dot. kwestii rozliczania w związku z prowadzoną w ramach konsorcjum działanością gospodarczą uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów.

I W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Za wspólne przedsięwzięcie należy uznać wszelkiego rodzaju projekty, których realizacja oraz udział w przyszłych zyskach wiąże się z udziałem co najmniej dwóch podmiotów, a które jednocześnie nie łączą się z zawiązaniem formalnej struktury organizacyjnej, takiej jak spółka osobowa, oraz nie polegają jedynie na czerpaniu dochodów z przedmiotów ob ...

dot. sposobu dokonywania wzajemnych rozliczeń przychodów i kosztów oraz zysku lub ewentualnej straty związanej z realizacją inwestycji w ramach konsorcjum.

W przedmiotowej sprawie celowym jest wcześniejsze uzgodnienie i dokładne ustalenie w dokumentach wewnętrznych, powołujących konsorcjum wzajemnych praw i obowiązków członków konsorcjum. Wzajemne zaś rozliczenie pomiędzy konsorcjantami winno być dokonane po zakończeniu danej inwestycji realizowanej w ramach konsorcjum. Zatem uczestnik konsorcjum realizujący daną inwestycję we własnym imieniu ale w r ...

Pytanie dotyczy rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów z kontraktów realizowanych wraz z inną firmą w konsorcjum.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika: -Spółka X zawarła umowę wspólnego przedsięwzięcia na projekt, w którym jest liderem, -umowa konsorcjum została podpisana z inną firmą zagraniczną /udziały wynoszą po 50%/, -kontrakt rozliczany jest na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę X do kontrahenta gdzie kwota faktury stanowi 100% przychodu dla Oddziału, -zapłata za fakturę jest uiszczana w c ...

Czy Partner miał prawo wystawić fakturę po wykonaniu części zadania mu powierzonego, po dokonaniu odbioru częściowego przez Zamawiającego , czy też powinien wystawić fakturę po wykonaniu zadania przez wszystkich Partnerów i podpisaniu protokołu ostatecznego przez Zamawiającego ? W ocenie Podatnika Partner powinien wystawić fakturę w dniu odbioru ostatecznego i podpisaniu protokołu przez Zamawiającego.

Stan faktyczny Podatnik jest Partnerem wiodącym (Liderem) w Konsorcjum utworzonym w celu wykonania poziomego oznakowania dróg wojewódzkich na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zgodnie z zawartą umową rozliczenie prac wykonanych na rzecz Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, który będzie podstawą do wystawienia faktury za całe zadanie przez Lidera Konsor ...

1.Czy konsorcjum kupców działające w warunkach opisanych w pismach podatnika może być w świetle przepisów art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług uznane za podatnika tego podatku? 2.Czy wpłaty dokonywane przez członków konsorcjum w celu sfinansowania wspólnego przedsięwzięcia powinny być obciążane podatkiem od towarów i usług?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia Kupców przedstawione we wniosku, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 03.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje usługi budowlane na podstawie zawartej umowy konsorcjum z inną firmą .Firmy wykonują wspólnie zadania inwestycyjne . Prace są podzielone . Część robót jest wykonywana wspólnie i fakturowana na zasadach ogólnych , a część każdy wykonuje oddzielnie dzieląc się zyskiem lub stratą z danego odcinka . Wątpliwości podatnika dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego od wystawionych faktur za zysk lub stratę .

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 12 lipca 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresi ...

W jaki sposób dokonać rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów z kontraktu realizowanego wraz z inną firmą w konsorcjum, aby było to zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka zwarła w dniu 17 listopada 2003 roku umowę konsorcjum, w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia w postaci zamówienia udzielonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych przez grupę energetyczną, którego przedmiotem jest wykonywanie usług inkasenckich związanych z obsługą klienta i dystrybucją energii elektrycznej oraz rozliczaniem zużycia gazu na terenie gmin w okresie od dnia 1.01.200 ...

Czy kara umowna z tytułu wad umowy wykonywanej w ramach wspólnego przedsięwzięcia, którą została obciążona Spółka przez grupę energetyczną, a która dotyczy w części partnera konsorcjum a w części Podatnika, w chwili obciążenia notą księgową partnera konsorcjum jego częścią, stanowić będzie dla Spółki przychód podatkowy?

Spółka zawarła w dniu 17 listopada 2003 roku umowę konsorcjum, w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia w postaci zamówienia udzielonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych przez grupę energetyczną, którego przedmiotem jest wykonywanie usług inkasenckich związanych z obsługą klienta i dystrybucją energii elektrycznej oraz rozliczaniem zużycia gazu na terenie gmin, w okresie od dnia 1.01.2 ...


Generowanie strony w 5 ms