Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zatrudnianie niepełnosprawnych

1. Czy otrzymane przez pracodawcę dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podst. art.26 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (..) będzie stanowiło przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.p. oraz 2. Czy koszty wynagrodzenia osób niepełnosprawnych sfinansowane z PFRON będą kosztem uzysk.przych.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w dniu 11 lutego 2004r. (data otrzymania przez Urząd Skarbowy) dotyczącego : 1) opodatkowania przychodu pochodzącego z dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 5.02.2004 r. (znak: US.I-415/4/2004), ponieważ jest ona nieprawidłowa: Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizy ...

Czy dofinansowanie pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługujące ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnychstanowi przychód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też zmniejsza koszty wynagrodzeń w momencie faktycznego otrzymania dofinansowania?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.04.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja pod ...

Czy otrzymane przez podatnika dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych korzysta w 2004 r. ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 4.06.2004 r. w sprawie zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dopłat z PFRON na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U..Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do art. ...

Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie ochrony mienia i osób, usług sprząta-nia i handlu przemysłowymi środkami czystości. Zatrudnia, nie będąc zakładem pracy chronionej, pracowników na umowę o pracę z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Roz-liczeń podatkowych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje na zasadach ogól-nych, prowadzą ...

W jaki sposób ma pobrać zaliczki na podatek zakład pracy chronionej w przypadku kiedy pracownik przekroczył pierwszy próg skali podatkowej i złożył zakładowi pracy oświadczenie o zamiarze rozliczenia się wspólnie z żoną ?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym na 2004r. , płatnicy będący zakładami pracy chronionej lub zakładami aktywności zawodowej , kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypła ...

Podatniczka prosi o udzielenie informacji dotyczącej zasad ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dofinansowania otrzymywanego z PFRON do wynagrodzenia i kwoty pozostałych składników podwyższonych kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo stwierdza, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 13.01.2005 r. w części dotyczącej zasad ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dofinansowania z PFRON związanego z wynagrodzeniem i k ...

Czy podlega opodatkowaniu bezpłatny dowóz do pracy pracowników przez pracodawcę posiadającego status ZPChr ?.

Dokonując na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie prostuje odpowiedź Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie opodatkowania bezpłatnego dowozu do pracy pracowników przez pracodawcę posiadającego status ZPChr. Spółka posiadająca status zakładu pracy chronionej świ ...


Czy otrzymany zwrot wydatków na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w części dotyczącej środków trwałych nie będzie stanowił przychodu ani z pozarolniczej działalności gospodarczej, ani przychodu zwolnionego z opodatkowania?

Podatnik złożył wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy otrzymany zwrot wydatków na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w części dotyczącej środków trwałych nie będzie stanowił przychodu ani z pozarolniczej działalności gospodarczej, ani przychodu zwolnionego z o ...

Generowanie strony w 14 ms