Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwota wolna

Ile wynosi kwota uprawniajaca do zwolnienia z podatku od towarów i usług w 2004 r.?

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) zwalnia się od podatku podatników „u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 3, a także wartość eksportu towarów lub usług nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ...

1. Czy pieniądze zgromadzone na moim koncie, z chwilą zwrócenia synowi będą stanowiły darowiznę od ojca? 2. Jaką kwotę wolną od podatku w formie darowizny może przekazać synowi, ojciec i macocha na budowę domu? 3. Czy syn zostanie zwolniony od podatku dochodowego, gdy pieniądze z renty i ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na kupno działki i budowę domu?

Pismem z dnia 08 marca 2004 r. (data wpływu do tut. organu 09.03.2004 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie o interpretację przepisów, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.). Z pisma powyższego wynika, że pobierał Pan rentę rodzinną na syna. Renta przekazywana była na rachunek bankowy ROR, który był rac ...

Czy świadcząc usługi wyłącznie zwolnione z VAT, w momencie przekroczenia kwoty uprawniajacej do korzystania ze zwolnienia powinno być złożone zgłoszenie rejestracyjne VAT? Czy można będzie odliczyć podatek VAT naliczony?

W ramach prowadzonej działalności Strona świadczy usugi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, które zgodnie z § 67 ust. 5 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym cyt.” zwalnia się od podatku od towarów i usług prowizje i inne wyna ...

Czy wypłacając zasiłki i świadczenia przedemerytalne w m-cu lipcu za m-c czerwiec br. i m-c lipiec br. (dwie wypłaty) można uwzględnić dwie ulgi podatkowe dla zasiłków i świadczeniobiorców?

W myśl art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z powyższego art. wynika, iż dla celów podatkowych istotny będzie moment wypłacenia wynagrodzenia, a n ...

Czy wpłaty na konto podatnika przekazywane przez powinowatych z zagranicy podlegają opodatkowaniu i na jakich zasadach?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 21.06.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje. Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 1 ...

Na jakiej podstawie prawnej mam potracać kwotę wolna od podatku z dochodu jaki przynosi mi wynajem lokali ? Jestem osobą zatrudnioną w ramach stosunku pracy i kwota wolna od podatku potrącana jest przez mojego pracodawcę z wynagrodzenia za pracę. Potrącenie kwoty wolnej od podatku dwukrotnie uważam za niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Informuję, że stosownie do uregulowania zawartego w art. 32 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) pracodawca zmniejsza zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty, zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku p ...

Czy w związku z faktem, iż świadczenie usług weterynaryjnych w roku 2003 było zwolnione od podatku, Podatnik powinien zarejestrować się w momencie gdy sprzedaż przekroczy 10.000 euro licząc od 1 maja 2004 r. czy ma brać pod uwagę fakt, że w roku ubiegłym sprzedaż przekroczyła u niego 10.000 euro i powinien zarejestrować się jako podatnk VAT z dniem 1 maja 2004 r.?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 13 lipca 2004 r. do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłyn ...Czy można dwukrotnie uwzględnić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, obliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego w dniu 9 listopada 2004 r. za miesiąc październik 2004r. i 29 listopada 2004r. za miesiąc listopad 2004r.?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa w świetle w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Ma ...

Generowanie strony w 4 ms