Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: certyfikacja

Czy dotacja otrzymana na pokrycie kosztów wdrożenia ISO jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.12.2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz. U. z ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 18.06.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że jednostka ...


- czy przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktury VAT za certyfikację systemu jakości HACCP, w sytuacji, gdy część tych wydatków została sfinansowana dotacją przyznaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie w piśmie z dnia 11.08.2004 r., znak: US-VIII/443-34/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez P ...

Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu w 2004 r. tej części wydatków poniesionych w związku z uiszczeniem opłaty certyfikacyjnej, jakie nie zostały przez Spółkę zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w latach: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, a które przypadały proporcjonalnie na następne lata podatkowe?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia, po dniu 01.05.2004 r., do kosztów uzyskania przychodu opłaty za wydanie certyfikatów bez ...

Czy podatnik ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej poniesione przez Stronę koszty certyfikacji?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest współwłaścicielem systemu zmiany rozstawu kół w wagonach. W ramach uruchamiania produkcji wagonów wyposażonych w ten system niezbędne do dopuszczenia tych wagonów do ruchu na terenie Federacji Rosyjskiej jest uzyskanie stosownego certyfikatu. W celu uzyskania przedmiotowego certyfikatu Spółka zawarła porozumienie o współfinansow ...

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszony wydatek, związany z zapłatą należności audytorom zewnętrznym, w miesiącu uzyskania przychodu, także wówczas, gdy faktura wystawiona przez audytora zewnętrznego dotyczy okresu przed datą powstania przychodu w Spółce, lub po tej dacie?

W dniu 7.06.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku Spółka podnosi, iż jest jednostką świadczącą usługi dla przedsiębiorstw w zakresie certyfikowania systemów zarządzania jakością, środowiskiem naturalnym i bezpieczeństwem. Certyfikacja przebiega w następujących etapach: I. Audyt wstępny – spr ...

Wnioskująca zwróciła się z zapytaniem, czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ponoszony wydatek z tytułu wnoszonych opłat licencyjnych w momencie poniesienia wydatku, na podstawie otrzymanych faktur?

W dniu 7.06.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku Spółka podnosi, iż jest jednostką świadczącą usługi dla przedsiębiorstw w zakresie certyfikowania systemów zarządzania jakością, środowiskiem naturalnym i bezpieczeństwem. Certyfikacja przebiega w następujących etapach: I. Audyt wstępny – spr ...

Spółka stoi na stanowisku, iż czynności związane z certyfikacją monterów nie zalicza się do usług edukacyjnych, w związku z tym podlegają one opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz .U. z 2005 Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.04.2005r (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr.54, poz.535 z późn. zm). Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbow ...

1. Czy badanie projektu WE stanowi wartość niematerialną i prawną ? 2. Czy badanie wyrobów gotowych na zgodność z normą europejską i określenie jego przydatności do stosowania w przemyśle jest wartością niematerialną i prawną ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 23.08 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwi ...

Generowanie strony w 22 ms