Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc publiczna

uzupelnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.11.2003 r. (data wpływu 6.11.2003 r.) dotyczące: wielkości dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ...

dotyczy działalności w ramach zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 9.04.2004 r. (znak: PUS I/423/39/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść w następujący sposób: Przepisy ...

Pytanie podatnika dotyczy zasad ustalania wielkości zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych z działalności gospodarcej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 8 lipca 2004r., (data wpływu 20 lipca 2004r.) w sprawie zasad ustalania wielkości zwolnienia od podatku dochodowego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działaj ...

Czy dochody uzyskane przez spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będą mogły skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na Państwa pismo złożone w dniu 23.04.2004 r., Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami), wolne ...

- dotyczy ustalenia statusu średniego lub dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych oraz określenia jaki stan prawny będzie obowiązywał Spółkę i na jaką wielkość pomocy publicznej może liczyć w związku ze zmianami w przepisach prawa od dnia 1 maja 2004 r., w przypadku nie wystąpienia do dnia 31 grudnia 2007 r. z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840).

Naczelnik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 29 listopada 2004 roku, dotyczące udzielenia w trybie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie: ustalenia statusu średniego lub dużego przedsi ...

Spółka komandytowa prowadzi działalność na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Czy korzystając z innych form pomocy publicznej Spółka nie traci prawa do zwolnienia podatkowego?

Przedstawiając stan faktyczny pisze Pan , iż jest wspólnikiem osobowej spółki handlowej – spółki komandytowej, która przed dniem 1 stycznia 2001r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z powyższym w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych /Dz. U. Nr 123, poz. ...

dotyczy sposobu dyskontowania otrzymanej pomocy publicznej i kosztów inwestycji w przypadku korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w załatwieniu pisma z dnia 30.08.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 1.09.2004 r.) w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie sposobu dyskontowania otrzymanej pomocy pub ...

Jak wyliczyć wartość pomocy publicznej (edn), w przypadku ulgi w formie zwolnienia podatkowego, udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w specjalnej strefie ekonomicznej?

W dniu 5.10.2004 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej informacji w kwestii sposobu wyliczenia wielkości pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego. Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej na podst ...

Czy naliczanie odpisów amortyzacyjnych może odbywać się od wartości początkowej środków trwałych ustalonych zgodnie z art. 22g ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych tzn. wg. kosztów wytworzenia?br/ Czy przekazane środki z programu SAPARD będą miały wpływ na ustalenie zmiany wartości początkowej dla celów amortyzacji, a jesli tak to od kiedy.br/ Czy naliczona amortyzacja w całości będzie stanowiła koszty uzyskania przychodu?br/ Czy środki uzyskane z SAPARD jako pomoc finansowa na powyższe przedsięwzięcie będą przychodem podlegającym opodatkowaniu?br/ Czy podatek VAT naliczonyw fakturach wystawionych po 23.06.2004 r. czyli w momencie obowiązywania już rozporządzenia regulującego zwrot podatku VAT z tyt. zakupu towarów i usług pokrytych środkami SAPARD, będzie można rozliczyć z Urzędem Skarbowym w ciągu 60 lub 25 dni, w taki sposób jak rozliczano przed wprowadzeniem zmian do ustawy?br/ Czy przekazane z ARiMR środki na dofinansowanie kosztów bydowy w ramach SAPARD będą stanowiły pomoc publiczną dla przedsiębiorców? Jeżeli tak to kiedy należy złożyć wniosek do US i jak ma być opodatkowana kwota pomocy?

Stosownie do art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzezinach w odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 09.11.2004 r. o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego wyjaśnia: Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr ...

W jaki sposób należy ustalać wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzo-nej na terenie strefy? Czy darowizny na cele określone w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu, z wyłączeniem dochodu wolnego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 tej ustawy?

Stan faktyczny: W styczniu 2004r. spółka akcyjna uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spółka będzie korzystać z pomocy publicznej z tytułu wydatków na nowe prace i zadania inwestycyjne związane z działalnością, która została objęta zakresem zezwolenia. Ponadto spółka dokonuje darowizn na cele określone w art. 18 ust. 1 p ...

Generowanie strony w 13 ms