Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomoc regionalna

uzupelnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.11.2003 r. (data wpływu 6.11.2003 r.) dotyczące: wielkości dochodu podlegającego zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ...

W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki, który będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Ustawą z dnia 16 listopada 2000r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 117, poz. 1228) zmienione zostały zasady dotyczące zwolnień podatkowych dla podmiotów podejmujących działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych. Zarazem zmianie uległy rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, szczegółowo określające zasady pro ...

dotyczy sposobu ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w formie regionalnej w celu wspierania nowych inwestycji oraz sposobu wyliczenia dochodu stanowiącego podstawę do wyliczenia kwoty wolnej od podatku przewidzianej w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma R. sp. z o.o. w M. z dnia 15.12.2003 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, które to pismo wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Mielcu w dni ...

Czy Spółka może skorzystać z prawa do pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy w formie zwolnień z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej ? Ile wynosi maksymalna intensywność pomocy dla Spółki ? Czy odpisy amortyzacyjne od nabytych środków trwałych po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, sfinansowane własnymi środkami pieniężnymi są kosztem uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie Spółki z 16.09.2004 r. uzupełnione pismem z 04.10.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie informuje. Spółka podała, iż rozpoczęła działalność 25 lutego 2003 r. Posiada zezwolenie z d ...

Spółka komandytowa prowadzi działalność na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Czy korzystając z innych form pomocy publicznej Spółka nie traci prawa do zwolnienia podatkowego?

Przedstawiając stan faktyczny pisze Pan , iż jest wspólnikiem osobowej spółki handlowej – spółki komandytowej, która przed dniem 1 stycznia 2001r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W związku z powyższym w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych /Dz. U. Nr 123, poz. ...

1. Czy amortyzacja środków trwałych nabytych w celu prowadzenia działalności gospodarczej w strefie ekonomicznej będzie w całości czy w części kosztem uzyskania przychodu, jeżeli podatnikowi przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego dochodów osiągniętych w strefie ? 2. Jeżeli będzie kosztem uzyskania w części, to czy można zastosować uproszczenie, że nie stanowi kosztu odpis amortyzacyjny wybranych środków trwałych na równowartość zwróconych wydatków czy proporcjonalnie od każdego odpisu amortyzacyjnego nie będzie kosztem uzyskania ?

Spółka za 2004 r. osiągnęła dochód, który pozwoli na odliczenie wydatków od podstawy opodatkowania. W związku z tym pojawia się problem prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania z uwzględnieniem amortyzacji środków trwałych oraz wysokości wydatków inwestycyjnych w tym prawa wieczystego użytkowania gruntu. Spółka pyta: 1. Czy amortyzacja środków trwałych nabytych w celu prowadzenia działalnośc ...

Czy do wydatków inwestycyjnych na działalność w strefie ekonomicznej odliczonych od dochodu można zaliczyć wydatki na zakup prawa wieczystego użykowania gruntu ?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że "C" Sp. z o.o. 5 lipca 2004 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "STARACHOWICE" - podstrefa Końskie. Spółka w 2004 r. nabyła prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz inne nieruchomości. Wniosek dotyczy prawidłowego ustalenia kwoty wydatków inwestycyjnych, zaliczenia w pocz ...

Czy do wydatków inwestycyjnych na działalność w SSE „Starachowice” odliczonych od dochodu można zaliczyć wydatki na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu ?

Wnioskiem z dnia 03.04.2005 r. „O” Sp. z o.o. zwróciła się do Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem, czy w przypadku prowadzenia działalności w SSE „Starachowice” do kosztów inwestycji można zakwalifikować wydatek na zakup wieczystego użytkowania gruntu. W złożonym wniosku Strona przedstawiła własne stanowisko dotyczące w/w zagadnienia. Zdaniem wnioskującego powyższe koszty na ...

Czy Spółka prowadząca działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zamierzająca wystąpić o dofinansowanie własnych projektów inwestycyjnych z „Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” utraci prawo do zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2005r. Spółki z o.o. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodo ...

Czy Spółka może skorzystać ze zwolnienia na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości?

Wnioskiem z dnia ....... Spółka Akcyjna zwróciła się do tutejszego organu podatkowego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka realizuje na terenie miasta Białegostoku nową inwestycję polegającą na poszerzeniu dotychczasowej działalności produkcyjn ...

Generowanie strony w 13 ms