Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy ryczałty samochodowe wypłacane niepełnosprawnym pracownikom na podstawie par. 2 pkt 12 lit. m rozporządzenia z 31.12.1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są zwolnione z opodatkowania od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W związku ze złożonym zapytaniem w dniu 25.02.2004 r. uzupełnionym 05.03.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosparawnych (Dz. U. z ...

Czy stanowią przychód wpływający na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzące ze zwolnień z podatków i opłat, wydatkowane na nabycie lub wytworzenie środków trwałych? Czy stanowią koszt uzyskania przychodu wydatki poniesione ze środków tego funduszu?

Na podstawie § 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998r w sprawie ZFRON (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 22 ze zm.), Spółka ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może finansować zakup środków trwałych dostosowanych do indywidualnych potrzeb wynikających z psychofizycznych możliwości osób niepełnosprawnych. Od tych środków ...

Czy odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych sfinansowanych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych stanowią koszt uzyskania przychodu? Czy zalicza się do przychodów podatkowych równowartość odpisów amortyzacyjnych od ww. środków trwałych, przenoszonych w ewidencji rachunkowej z konta "Rozliczenie międzyokresowe przychodów" na konto "Przychody operacyjne"?

W Waszej spółce, posiadającej status zakładu pracy chronionej, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych sfinansowanych ze środków zgromadzonych na funduszu własnym, tj. ZFRON stanowią koszty uzyskania przychodów w myśl ogólnych zasad określonych w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W powyższej sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 16 ust. 1 pkt 48 tej ustawy, gdy ...

Czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, których zakup sfinansowano ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w związku z zapytaniem z dnia 04.12.2003 r., w sprawie stosowania prawa podatkowego tj. czy odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, których zakup sfinansowano ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych st ...

Czy opłacanie składki na idywidualne ubezpieczenie pracownicze osób niepełnosprawnych z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie w odpowiedzi na wystąpienie udziela informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), opodatkowan ...

Czy w związku z ponoszonymi wydatkami na cele rehabilitacyjne tj. na dojazdy na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne udokumentowane fakturami przedsiębiorstwa “Taxi” ma prawo do korzystania z odliczeń w zeznaniu podatkowym.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pismo podatnika z dnia 06 stycznia 2004 r. w zakresie stosowania przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ...

Czy świadczenia z zakładowego funduszu rehabilitacji, wypłacane pracownikowi będącemu osobą niepełnosprawną z tytułu dojazdu do pracy własnym samochodem, są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Fundus ...

Czy należy zaliczać w przychody podatkowe kwoty będące równowartością odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, których zakup został sfinansowany z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych?

Spółka posiada status zakładu pracy chronionej. W okresie swej działalności stworzyła nowe miejsca pracy, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Zakupy niektórych składników wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych zostały sfinansowane z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Składniki wyposażenia st ...


Czy przysługuje Podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie środków trwałych i innych wydatków finansowych ze środków zakładu funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, stosownie do przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), na pisemne zapytanie Spółki z dnia 14 kwietnia 2004 r., (data wpływu do Urzędu 17.04.2004 r.), udziela niniejszym informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka zwraca się z prośbą o wyja ...

Generowanie strony w 6 ms