Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: straż pożarna

Opodatkowanie podatkiem VAT darowizny środka trwałego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach, na żądanie strony z dnia 18.08.2003 r. uzupełnionego pismem z dnia 26.08.2003 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług ...

Prosimy o podanie stawki podatku od towarów i usług na remont budynku strażnicy przeciwpożarowej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2004r. (data wpływu: 17.03.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2002r., opodatkowaniu podatkiem według stawki 7% podlegała sprzedaż m ...

Czy należy pobierać podatek dochodowy od równoważnika pieniężnego, wypłacanego za remont lokalu mieszkalnego emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej?

Wypłacone emerytom i rencistom Państwowej Strazy Pozarnej równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego należy uznać za świadczenia pieniężne z tytułu łączącego ich poprzednio z zakładem pracy stosunku służbowego i opodatkować na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz 176 ze zm.), ...

- w sprawie wynagrodzenia wypłacanego przez Urząd Gminy który powierza obowiązki konserwacji i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu gaśniczego członkom ochotniczej straży pożarnej.

Działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Urząd Gminy powierza obowiązki konserwacji i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu gaśniczego członkom ochotnicz ...

Jaką stawką podatku VAT powinna być opodatkowana usługa polegająca na rozbudowie budynku przeznaczonego dla Ochotniczej Straży Pożarnej?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2.04.2004 r. (uzupełniony w dniach 15.04.2004 r. i 22.04.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie, działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U..Nr137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra ...

Jakie korzyści i ograniczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego ?

W związku z pismem Ochotniczej Straży Pożarnej z dnia 16.03.2004 (wpł. do Urzędu – 19.03.2004 r.) w sprawie korzyści i ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) dotyczących ochotniczych straży pożarnych Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podst. art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or ...

Zwracam się z zapytaniem o wskazanie właściwego naliczenia stawki podatku VAT przy transakcji sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 3 póz. 129-134 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z dn. 5 kwietnia 2004 r. nr 54 póz. 535)Opis zdarzeniaJestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą będącą podatnikiem podatku VAT. W dniu 10 maja 2004 r. zakupiłem używane pojazdy specjalne-strażackie od miasta w Niemczech. Sprzedający nie jest płatnikiem tamtejszego odpowiednika naszego podatku VAT, tym samym nie posiada nr NIP. Pojazdy te zakupiłem w celu dalszej odsprzedaży podmiotom na terenie RP, które wykorzystywać je będą do celów ochrony przeciwpożarowej. Pojazdy te chce zakupić gmina dla swojej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.Pytanie nr lCzy może być zastosowany w takim przypadku wymieniony wcześniej art. 41 ust. 2 i 10zgodnie z załącznikiem nr 3 do w/w ustawy i zastosowanie stawki podatku VAT 7 %?Uważam, że może być zastosowana w tym przypadku stawka 7% podatku VAT.Pytanie nr 2Do wyżej opisanej sytuacji czy muszę zastosować art. 120 ust 4 i 10 i naliczyć podatek VAT wyłącznie od marży ? czy też ustawodawca pozostawia mi prawo wyboru zastosowania art. 120 ust. 10 i 14 i naliczenia podatku VAT na zasadach ogólnych?Uważam, że w tym przypadku mam prawo wyboru sposobu naliczenia podatku VAT od marży lub na zasadach ogólnych.Stosownie do art. 14a Ordynacji Podatkowej proszę o odpowiedz i wyjaśnienie w/w kwestii. Oświadczam, że wobec mojej osoby nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, kontrolne i karno-skarbowe.

a podstawie art.14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004r.(uzupełnione pismem z dnia 19.06.2004 ), w którym zwraca się Pan o udzielenie informacji dotyczącej wysokości stawki podatku VAT na dostawę dla gminy używanych pojazdów specjalnych strażackich nabytych od miasta w Niemczech, które nie jest podatnik ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są części zamienne do samochodu strażackiego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ?

Zgodnie z art.41 ust.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7% stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz.129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej. W załączniku nr 3 do ustawy w poz. 129-134 nie wymienia się (jak zauważył ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować na dostawę nadwozia specjalnego samochodu pożarniczego do firmy będącej dostawcą finalnym dla jednostki Państwowej Straży Pożarnej ?

W związku z zaleceniem zmiany informacji skierowanym przez Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach do Naczelnika Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach, Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach dokonuje sprostowania odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika, udzielonej na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa dla Spółki „A” /pismo znak: RO/436/155 ...

Jak powinny zostać opodatkowane dochody otrzymane przez zawodowego strażaka zwolnionego ze służby (m. in. odprawa, ekwiwalenty pieniężne i świadczenia pieniężne) podakiem zryczałtowanym 20%, czy wedłu skali podatkowej?

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 3 sierpnia 2004 r. (data wpływu 05.08.2004 r.), uzupełnione dnia 8 września 2004 r. (data wpływu 15.09.2004 r.), udziela informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ...

Generowanie strony w 13 ms