Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: "mały" podatnik

Interpretacja zwrotu "wartość sprzedaży" użyta w art. 4 ust. 17 a ustawy o VAT w celu zdefiniowania pojęcia "mały podatnik"

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 268 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 05.09.2003 r. (wpływ do tut. urzędu: 12.09.2003 r.) uprzejmie informuje: Ustawodawca w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym rozróżnia p ...

Czy możliwe jest dokonanie korekty podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez Małego Podatnika, w przypadku gdy należność z niej wynikająca nie została uregulowana?

Działając w oparciu o art. 14a §1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z § 40 ust. 5 w powiązaniu z § 35 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Czy do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt. 25 lit. a ustawy o VAT wlicza się uzyskaną w 2003 r. kwotę z jednorazowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 20.05.2004 r. (data wpływu do US 21.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 15.06.2004 r., w sprawie czy do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt. 25 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zalicza się uzyskaną w 2003 r. kwotę z jednorazowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem, Naczelnik Urzędu ...

Czy odpowiednikiem poz.86 zał nr 5 do ustawy o VAT z 1993 r. jest aktualnie w zakresie 7% stawki podatku dla usług remontowych poz 161 zał. 3 do stawy o VAT z 2004r.? Jaka jest aktualnie stawka podatku VAT na usługi zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi? Czy jestem małym podatnikiem w rozumieniu art. 2 pkt 25 lit. a ustawy z 11.03.2004r.? Czy prawidłowy jest sposób ustalania proporcji o której mowa w art. 9 ust. 2-4 w/w ustawy z 2004r.? jak należy rozumieć słowo "sporadycznosć" wymieniane w art. 90 ust. 6 ustawy z 2004r. ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 5 maja 2004r. i uzupełnionym w dniu 10 i 31 maja 2004r. zapytaniem dotyczącym udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Na podstawie art. 14 ...

Określenia momentu powstania przychodu oraz zarachowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu

W odpowiedzi na Pana zapytanie złożone w tut. Urzędzie w trybie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dotyczące określenia momentu powstania przychodu oraz zarachowania wydatków do kosztów uzyskania przychodu, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obecną regulację prawną uprzejmie wyjaśnia: I. W ...

" Czy będąc małym podatnikiem podatku VAT, który wybrał kwartalną metodę rozliczeń z podatku VAT począwszy od IV kwartału 2003 r., złożywszy w dniu 05.08.2004 r. oświadczenie o rezygnacji ze składania kwartalnych deklaracji, ponownie uzyskuje prawo do składania deklaracji podatkowych miesięcznych ?"

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( DzU Nr 137,poz.926 ze zm) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje : Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( DzU Nr 54,poz.535) podatnicy, o których mowa m.in. w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, czyli mali podatnicy , którzy dokonali wyboru ...

Pytanie podatnika dotyczy: -obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez małego podatnika; -powstania obowiązku podatkowego u małych podatników -wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu na własne potrzeby osobiste.

W myśl art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo ...

Kiedy podatnik traci status „małego podatnika”?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.04.2004 r. uprzejmie informuje. Ustawodawca w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) rozróżniał pojęci ...

Odliczenie podatku naliczonego z faktur VAT-MP wystawionych pod "rządami" starej ustawy o podatku od towarów i usług i nie rozliczonych w poprzednich okresach ze względu na brak całkowitej zapłaty.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2004r. (data wpływu 20.05.2004r.) w przedmiocie rozliczenia podatku naliczonego z faktur VAT –MP otrzymanych przed 1 maja 2004r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż przepisy przejściowe ustawy z dnia 11 marca 2004r. o pod ...

Czy rozliczenia podatku naliczonego z faktury VAT-MP należy dokonać w miesiącu zapłaty za fakturę, czy w miesiącu otrzymania faktury?

W myśl § 35 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) postanowiono, że faktury wystawiane przez tzw. „małych podatników” muszą być oznaczone jako „FAKTURA VAT-MP”. Otrzymanie takiej faktury przez kontrahenta małego podatnika rodzi określo ...

Generowanie strony w 7 ms