Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Skoro zarząd spółki prowadzi sprawy tej spółki, a pracami zarządu kieruje jego prezes, to, jeżeli nie powierzono spraw spółki jako płatnika podatku od wynagrodzeń osób fizycznych (zaliczek na ten podatek) innemu z członków zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej firmy, prezes zarządu spółki jest tą osobą, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi w powyższym zakresie, o ile nie dojdzie też do wskazania, stosownie do art. 31 ustawy - Ordynacja podatkowa, innej jeszcze osoby odpowiedzialnej za czynności spółki jako płatnika podatku.

Czesław D. został oskarżony przez Urząd Skarbowy w O. o to, że od 20 maja 1999 r. do 29 listopada 1999 r. będąc odpowiedzialny jako prezes zarządu w będącej płatnikiem spółce Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn i Konstrukcji "O." nie wpłacił do budżetu na konto Urzędu Skarbowego pobranych od podatników w miesiącach od kwietnia do listopada 1999 r. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i że w ...


Czy nabywca nieruchomości z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe upadłej spółki w szczególności zabezpieczone hipoteką? Czy w przypadku umownego lub sądowego zniesienia współwłasności przez podział fizyczny nieruchomości hipoteka skarbowa ciążąca dotychczas na udziale współwłaściciela obciąża w dalszym ciągu nowo powstałe nieruchomości?

W myśl art. 120 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma te same skutki prawne, jakie ma sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Równocześnie art. 113 § 2 ww. rozporządzenia stanowi, że nabywca przedsiębiorstwa nie odpowiada za długi upadłego, także zabezpieczone hipoteką. Natomi ...

Spółka zamierza nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością, stanowiący własność osoby trzeciej. Powyższy lokal jest składnikiem majątku zbywcy i jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W umowie sprzedaży lokalu strony transakcji zamierzają wprowadzić zapis, zgodnie z którym kupujący dokona przelewu należności na rachunek upoważnionych podmiotów (urzędu skarbowego i ZUS) celem spłaty, w zakresie swojej odpowiedzialności, części zaległości podatkowych zbywcy, według ich stanu na dzień zawarcia transakcji ustalonego na podstawie zaświadczeń wydanych zgodnie z art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa. Pytanie Spółki dotyczy kwestii, czy spowoduje wygaśnięcie części zaległości podatkowych zbywcy do wysokości wartości nabywanego lokalu w określonej cenie i jednocześnie zwolni Spółkę z odpowiedzialności za pozostałe zaległości podatkowe zbywcy (przekraczające wartość lokalu), zakładając, że do zawarcia transakcji nabycia lokalu dojdzie przed upływem 3 dni od dnia wydania zaświadczeń, o których mowa w art. 306g w/w ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 14.05.2004r. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że zamierza ona nabyć lokal użytkowy będący odrębną nieruchomością stanowi ...

Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania towaru lub usługi

W związku ze złożonym w dniu 10.09.2004r. zapytaniem, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krotoszynie zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż problem zaklasyfikowania danego towaru lub usługi do określonego symbolu klasyfikacji statystycznych na tle opodatkowania VAT ma znaczenie o tyle, o ile w odniesieniu do ...

Czy nabycie w krótkim przedziale czasowym składników majątku od likwidatora spółki z o.o. w likwidacji, nie zostanie potraktowane jako jedna transakcja łączona i w związku z przekroczeniem łącznie kwoty 15.000 zł. nie zostanie nabywcy przypisana odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe likwidowanej spółki

Z przedstawionego stau faktycznego wynika, że podatnik zamierza zakupić od spółki z o.o. będącej w stanie likwidacji 2 maszyny włókiennicze, wycenione po 14.000zł każda. Spółka posiada zaległości podatkowe . Transakcja będzie udokumentowana dwiema odrębnymi fakturami, wystawionymi każda w innym miesiącu. Zgodnie z art.112 §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej nabywca składników majątku związanego z prowad ...

1. Czy zobowiązanie zmarłego o wydatkowaniu przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania jest zaliczane do długów spadkowych ? 2. Czy od kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania, a która ma zostać przeznaczona na wykonanie zobowiązania powinien zostać odprowadzony podatek od spadku ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.07.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielc ...

Czy przejęcie majątku inwestora będzie skutkowało utratą prawa do ulgi podatkowej, a w konsekwencji, czy Bank odpowiadać będzie solidarnie z podatnikiem (inwestorem) za powstałe zobowiązanie z tytułu utraconego prawa do ulgi na budowę budynku z lokalami przeznaczonymi pod wynajem oraz inne zaległości podatkowe?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na wniosek strony z dnia 03.03.2004 r. wyjaśnia, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr. 137, poz 926 ze zm.) co następuje : Bank zwrócił się do tutejszego Urzędu z zapytaniem czy przejęcie majątku inwestora będzie skutkowało utratą prawa do ulgi podatkowej, a w konsekw ...


Czy nabywca nieruchomości, której wartość w dniu zbycia przekracza 15.000,00 zł, będącej środkiem trwałym wykorzystywanym w działalności gospodarczej spółki cywilnej rozliczającej się na podstawie książki przychodów i rozchodów, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe zbywcy.

Na podstawie art. 112 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nabywca przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15.000 zł, odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powst ...

Generowanie strony w 5 ms