Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka wodna

Spółki wodne dokonują wypłat – zwrotu kosztów podróży i diet dla osób nie zatrudnionych w spółkach a będących członkami zarządów lub członkami komisji rewizyjnych - biorących udział w posiedzeniach zarządów bądź komisji rewizyjnych. Czy od tych wypłat należy potrącać podatek dochodowy od osób fizycznych?

Rozporządzeniem z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz.U. Nr 42, poz.366), Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu diet i innych należności związanych z po ...


Czy składki wnoszone przez członka Spółki Wodnej na rzecz spółki prawa wodnego należy doliczać do obrotów w celu ustalenia prawidłowych proporcji o której mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu w odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 czerwca 2004 r. (data wpływu), dotyczące kwestii czy przychody ze składek członkowskich należy doliczać do obrotów w celu ustalenia prawidłowych proporcji, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 7 ustawy o podatku od t ...

Zwolnienia przedmiotowe

Jednostka zwróciła się o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości stosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do osiąganych dochodów. Z informacji zawartej w pismach wynika, że urządzenia melioracji szczegółowej utrzymywane są ze składek rolników. W związku z tym sformułowano zapytanie czy w przypadku niewykorzystania w danym miesiącu składe ...

Przedmiotem zapytania jest ocena prawnopodatkowa działalności wykonywanej przez podmiot będący związkiem spółek wodnych oraz otrzymywania przez taki związek składek od swoich członków. Podatnik pyta w szczególności, czy przychody uzyskiwane z tytułu składek podlegają podatkowi VAT (jeżeli tak, to w jakiej wysokości) i czy należy je ujmować w deklaracji VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej prostuje udzieloną odpowiedz: Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. Nr 54, poz. 535/ opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług w myśl cyt. ustawy należy rozumieć każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów. Je ...

Czy działalność statutowa Związku Spółek Wodnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2004 r. znak SW 7218/103/04 uzupełnione pismem z dnia 27.08.2004 r. znak SW 7218/137/04 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. ...

Czy składki członkowskie wpłacane przez Gminę Miejską i innych członków Spółki Wodno-Ściekowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, w odpowiedzi na pismo z dnia 08 listopada 2004 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka zwróciła się z następującym zapytaniem: czy składki członkowskie wpłacane przez Gminę Miejską S. i innych ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT otrzymanej dotacji na dofinansowanie robót, finansowanych ze składek członkowskich, wykonywanych w ramach działalności statutowej

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Związek Spółek Wodnych otrzymał z Urzędu Wojewódzkiego dotacje na dofinansowanie robót finansowanych ze składek członkowskich, wykonywanych w ramach działalności statutowej. We wniosku Strona wskazała, iż Związek Spółek Wodnych jako dobrowolnie zrzeszenie osób fizycznych i osób prawnych, działających na podstawie statutu w oparciu o ustawę z ...

Czy dochód spółki wodnej działającej w oparciu o ustawę z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) przeznaczony na cele statutowe jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych?

W dniu 12.01.2005r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jednostka jest spółką wodną działającą w oparciu o ustawę z dnia 18.07.20 ...

Czy w przypadku sprzedaży mienia należącego do spółki wodno-ściekowej gminie powstanie zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?

Wnoszący zapytanie w piśmie z 18 marca 2005 r. przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka Wodno – Ściekowa postawiona zostanie w stan likwidacji z uwagi na to, że Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy do Związku Miast i Gmin (...). Z powyższym związany jest obowiązek wniesienia do spółki prawa handlowego, w formie aportu, infrastruktury wodno – kanalizacyjnej funkcjonującej ...

Generowanie strony w 33 ms