Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi informatyczne

zakres stosowania przepisów art. 4 pkt 2 e ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. (data wpływu – 21.01.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 26.02.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dotyczącej ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 18.06.2003 r. (bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że jednostka ...

Czy otrzymanie przez Spółka od kontrahenta zagranicznego drogą elektroniczną subskrypcję oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego jest importem usług ?

Spółka otrzymała od kontrahenta zagranicznego drogą elektroniczną subskrypcję oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego. Przedmiotowa czynność klasyfikowana jest do grupowania PKWiU 72.20.22-00.00 tj. usługi w zakresie oprogramowania użytkowego. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu poda ...

1)opodatkowanie podatkiem od towarów i usług usług dostępu szerokopasmowego do internetu dla użytkowników indywidualnych i firm 2)zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony z tytułu rat leasingowych płaconych w związku z użytkowaniem urządzenia sieciowego BSR 1000 i Router kablowy EURODICSIS służących zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej

ad. 1) Zgodnie z art.43ust.1pkt1 usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) są zwolnione od podatku od towarów i usług. W poz. 14 tegoż załącznika jako usługi zwolnione od podatku od towarów i usług wymieniono “ usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących dzi ...

Czy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy nabyciu usługi utrzymania domeny internetowej?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Obniżenie to, zgodnie z art. 19 ust. 3 ww. ustawy następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, w którym ...

Czy przychody osiągane z tytułu świadczonych usług o charakterze ciągłym powinny być rozliczane w czasie w poszczególnych miesiącach wykonywania zafakturowanych uprzednio usług, pomimo że faktury wystawiane są „z góry” za cały okres przewidywanego w umowie świadczenia usług?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 229 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego odpowiedzi z dnia 23.04.2004 r. znak US72/ROP1/423/414/04/PS na zapytanie podatnika, gdyż jest ona nieprawidłowa. Podatnik nie zgadzając się z odpowiedzią z dnia 23.04.2004 r. udz ...

zapytanie dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach tj. w kwestii zwolnienia z podatku, usług dostępu do internetu w świetle ustawy z dnia 11.03.2004r.o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54 poz.535) oraz stosowania stawki 22% w przypadku świadczenia tych usług na rzecz innych podmiotów nie objętych zwolnieniem

Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr.54 poz.535) zwalnia się od podatku usługi, wymienione w załączniku nr. 4 do ustawy: w pozycji 13 – usługi transmisji danych i wiadomości- wyłącznie usługi dostępu do sieci internet świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższy ...

Czy usługi dostępu do Internetu świadczone na rzecz Stowarzyszenia podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, w przypadku gdy Stowarzyszenie udostępnia korzystanie z Internetu jedynie swoim członkom nie odprzedając usług dostępu osobom trzecim i nie prowadząc działalności w tym zakresie.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 06.05.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 26.05.2004 r., w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług internetowych świadczonych na rzecz Stowarzyszenia w stanie prawnym obowiązującym po dniu 01 maja 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. N ...

Jaką stawką podatku VAT winno być opodatkowane świadczenie usług polegających na obsłudze stron internetowych świadczonych na rzecz kontrahenta zagranicznego i przekazywanych za pomocą internetu ?

W zakresie podatku od towarów i usług: Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obowiązującej do dnia 30.04.2004 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) przez eksport usług rozumie się usługi wykonywane przez podatnika poza państwową granicą RP. Tak więc aby usługa mogła zostać uznana za usługę eksportową opodatkowaną stawką 0 % musi być wyk ...

Opracowuję zestawienia i pliki komputerowe dla firm zagranicznych z poza Unii Europejskiej - najcześciej z USA. Wynik mojej pracy przy pomocy internetu jest przekazywany do USA gdzie jest wykorzystywany w dalszej pracy serwerów komputerowych w USA. Zapłate otrzymuję przelewem z USA na konto bankowe. Czy do świadczonych usług od 1 maja 2004 r. nadal właściwa jest stawka 0% ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: W przypadku świadczenia usług - zgodnie z art. 27 ust. 1 w/w ustawy - miejscem świadczenia jest miejsce, ...

Generowanie strony w 2 ms