Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz inwestycyjny

Czy przyrost wartości w momencie zamiany jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego jest przychodem finansowym do opodatkowania.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 19 listopada 2003r. Nr DK/4236/2003 (wpływ do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 20 listopada 2003r.) o zakresie stosowania przepisów podatkowych, a mianowicie: Czy przyrost wartości w momencie zamiany jednostek ucze ...

Czy w przypadku ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym “ X “ wariant “ A “ wypłata uposażonemu świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych czyli tym samym czy na Zakładzie Ubezpieczeń przy wypłacie świadczenia ciąży obowiązek obliczenia , pobrania i wpłacenia do Urzędu Skarbowego tego podatku.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż wypłata świadczenia wynikającego z ubezpie ...

Spółka pyta do którego źródła przychodów powinny zostać zakwalifikowane certyfikaty inwestycyjne?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 (wpłynęło do Urzędu 10.02.2004r.) nr TFIKBSA/27/04 uzupełnione w dniu 20.02.2004 r. nr pisma TFIKBSA/50/04 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Stosownie do postanowień art. 103 ustawy z dnia 28 ...

- dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności prawnej polegającej na odkupieniu jednostek uczestnictwa przez Fundusz Inwestycyjny.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 05.04.2004 r. znak: US.VI/I-415-179-I/04. Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielił bowiem błędnej informacji dotyczącej opodatkow ...


Czy wpłaty z tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych nie zaliczają się do przychodów Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dn. 09.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 14.07.2004 r.) uzupełnione w dn. 03.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Jak należy kwalifikować dochody osób fizycznych z tytułu zażądania zbycia posiadanych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz czy po stronie S.A powstają obowiązki wynikające z pełnionej funkcji płatnika?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 27 m ...

Dotyczy funduszy i powstawania obowiązku podatkowego.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 z poźn. zm.) w odpowiedzi na zapytania zawarte w piśmie z dnia 27 lipca 2004 roku (wpływ do Urzędu 29 lipca 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia się co następuje: ... ...

Jaki jest moment przeliczenia dochodów uczestniów (otrzymanych w euro) na złote oraz kurs, tóry należałoby przyjąć do obliczenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w walucie euro?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka utworzyła fundusz inwestycyjny XXX 6 EURO YYY , który jest funduszem otwartym. W związku ze zbyciem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa w walucie euro, zagadnieniami budzącymi wątpliwości Spółki są: moment przeliczenia dochodów uczestników (otrzymanych w euro) na złote oraz kurs, który należałoby przyjąć do obliczenia podstawy opodatkowania. ...

Pytanie podatnika dotyczy rozliczenia dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.10.2004 r. (data wpływu 19.10.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia : 1. Z ...

Generowanie strony w 12 ms