Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jednostka uczestnictwa

Czy przyrost wartości w momencie zamiany jednostek uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego jest przychodem finansowym do opodatkowania.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 19 listopada 2003r. Nr DK/4236/2003 (wpływ do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 20 listopada 2003r.) o zakresie stosowania przepisów podatkowych, a mianowicie: Czy przyrost wartości w momencie zamiany jednostek ucze ...

Czy wpłaty z tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych nie zaliczają się do przychodów Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dn. 09.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 14.07.2004 r.) uzupełnione w dn. 03.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Jaki jest moment przeliczenia dochodów uczestniów (otrzymanych w euro) na złote oraz kurs, tóry należałoby przyjąć do obliczenia podstawy opodatkowania w sytuacji gdy fundusz inwestycyjny zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa w walucie euro?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka utworzyła fundusz inwestycyjny XXX 6 EURO YYY , który jest funduszem otwartym. W związku ze zbyciem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa w walucie euro, zagadnieniami budzącymi wątpliwości Spółki są: moment przeliczenia dochodów uczestników (otrzymanych w euro) na złote oraz kurs, który należałoby przyjąć do obliczenia podstawy opodatkowania. ...

Czy od dochodu uzyskanego z tytułu zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki innego subfunduszu płatnik jest zobowiązany do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Funduszu S. A. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan fak ...

Czy różnica w cenie między zakupem jednostek a ich sprzedaniem jest obrotem zwolnionym z tytułu świadczenia usług finansowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto działając stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi zarządzania: a) funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi p ...

Czy konwersja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w przypadku zmiany funduszu w ramach pracowniczego programu emerytalnego, dokonana przez uczestnika pracowniczego programu emerytalnego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualne ...

Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku przedstawionej w złożonym wniosku z dnia 03 ...

Czy dla celów obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów kapitałowych z funduszów inwestycyjnych należy najpierw od przychodu wyrażonego w USD odjąć koszty wyrażone w USD, a następnie dokonać przeliczenia wyniku (dochodu) na złote i od tego obliczyć podatek?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 12.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki p o s t a n a w i a ...

Czy zdarzenie, jakim jest przydzielenie jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego uczestnikom funduszu przejmowanego stanowi zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkwoego, w związku z tym czy na uczestnikach funduszu przejmowanego ciążył będzie obowiązek podatkowy, którego źródłem jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w związku z tym, czy na funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez TFI będą ciążyć obowiązki płatnika podatku.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. czy zdarzenie, jakim jest przydzielenie jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego uczestnikom funduszu przejmowanego, st ...

Czy odkupienie przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jednostek uczestnictwa nabytych przeze mnie podlega wykazaniu jako mój przychód, a jeżeli tak to w jakim PIT należy go wykazać.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) oraz art. 17 ust. 1 pkt 5, art. 30a ust. 1 pkt 5, ust. 5, ust. 7, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 , poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego ...

Generowanie strony w 18 ms