Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ochrona

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia w kraju usług ochrony mienia?

Zasady opodatkowania i stawki podatku od towarów i usług określają przepisy ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy tj. m.in. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r, w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy ...

Spółka zajmuje się ochroną osób i mienia. Posiada siedzibę w Warszawie a obecnie otwiera biuro w Bydgoszczy. Aktualnie spółka jest w trakcie finalizacji kontraktu, w zakresie którego usługi świadczone będą poza miastami gdzie firma posiada biura. Czy spółka ma obowiązek załączyć do deklaracji CIT-2 informację o wysokości należnych gminom udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych CIT-ST i wykazywać na nich tylko gminy, gdzie ma otwarte biuro, czy wszystkie miejsca gdzie fizycznie ochrania obiekty?

W myśl przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54 poz. 654 ze zm.) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby, są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych wpłat w uproszczone ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług powinny zostać opodatkowane usługi o charakterze artystyczno-rzemieślniczym związane z kulturą?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.01.2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług ochrony zabytków stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest p ...

Czy usługa monitoringu wykonywana na rzecz słowackiego usługobiorcy w obiekcie znajdującym się poza granicami kraju (Słowacja) ze stacją monitoringu w siedzibie firmy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na zapytanie, czy usługa monitoringu wykonywana na rzecz słowackiego usługobiorcy w obiekcie znajdującym się poza granicami kraju (Słowacja) ze stacją monitoringu w siedzibie Waszej firmy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarte w piśmie z dnia 27.10.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.11.2004 r ...

Czy wydatki poniesione na przeprowadzenie badań lekarskich uprawniających do posiadania licencji pracownika ochrony I stopnia, niezbędnej do wykonywania pracy zawodowej, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym PIT-37 za 2005 rok.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X oceniając stanowisko odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskan ...


Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup broni gazowej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, działając na podstawie z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21.09.2005 r. uzupełnionym o podpisy osób uprawnionych do reprezentowania firmy w dniu 05.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpret ...

Czy comiesięczne rachunki za nadzór budynku będzie mógł w całości lub w części (21% stanowi powierzchnia gabinetu i poczekalni w stosunku do całej powierzchni domu) zaliczać w koszty prowadzonego gabinetu.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie ...

Czy opodatkowaniu podlegają usługi w zakresie prowadzenia archeologicznych prac wykopaliskowych, nadzorów archeologicznych, archeologicznych prac ewidencyjnych, inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych oraz naukowe opracowanie ich wyników sklasyfikowane wg PKWiU 92.52.12-00.00 jako usługi ochrony zabytków?

Występując z wnioskiem o udzielenie interpretacji Podatnik podał, iż wykonuje usługi w zakresie prowadzenia archeologicznych prac wykopaliskowych, nadzorów archeologicznych, archeologicznych prac ewidencyjnych, inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych oraz naukowe opracowanie ich wyników sklasyfikowane wg PKWiU 92.52.12-00.00 jako usługi ochrony zabytków. Zdaniem Podatnika ww. usługi są zwolnione z ...

dotyczy ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru mienia.

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wystąpieniem z dnia 05.12.2005 r, uzupełnionym w dniu 28.12.2005 r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o stosowaniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług oc ...

Generowanie strony w 12 ms