Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bony żywnościowe

Spółka ma obowiązek wydawania posiłków dla pracowników. Ponieważ nie ma możliwości wydawania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych (roboty przeprowadzane są daleko od lokali gastronomicznych ) wykupiono bony od spółki „X”, uprawniające do zakupu posiłków w ogólnodostępnych punktach handlowych i usługowych. Czy taki sposób wywiązania się z obowiązku zapewnienia posiłków jest zwolniony z podatku dochodowego os osób fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub innego w ...

Czy wartość sfinansowanych przeze mnie bonów obiadowych pracownikom do spożycia, stanowi koszt uzyskania przychodu ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 24.09.2004 r. zapytaniem dotyczącym zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości sfinansowanych bonów obiadowych pracownikom, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07 ...

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z realizacją usług przekazywania bonów i talonów na rzecz kupców stanowią koszty uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychod ...

Czy podatnikowi ma prawo do odliczania podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z wykonywanymi usługami organizacji handlu, w szczególności zakupu bonów/talonów obiadowych i żywieniowych.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczania podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług związanych z wykonywanymi usługami organi ...

Czy wartość otrzymanych przez pracowników kuponów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, w przypadku gdy pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków profilaktycznych, jest zwolniona od podatku dochodowego?

Zgodnie z opisanym stanem faktycznym (....) w związku z wykonywanymi przez niektórych pracowników pracami w warunkach uprawniających do posiłków profilaktycznych wydaje ww. osobom kupony uprawniające do nabywania posiłków. Zdaniem (.....) wartość opisanych wyżej kuponów jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w ..... informuje, iż stosown ...

Czy wartość otrzymanych przez pracownika kuponów żywieniowych należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...


Czy przedsiębiorca będący podatnikiem podatku VAT nie może wystawić rachunku na bon żywnościowy, który nie jest przedmiotem opodatkowania, a dopiero towar wydany na ten bon podlega opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy kupony żywieniowe w ramach posiłku profilaktycznego spełniają warunki do zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy wartość przekazanych przez pracodawcę tych kuponów, w ramach posiłków profilaktycznych, nie spowoduje zwiększenia u pracowników podstawy opodatkowania tym podatkiem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wartość wydanych kuponów żywieniowych, w ramach posiłku profilaktycznego, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 15 ms